INFO@MODERNPLUS.COM
 • ทัวร์ญี่ปุ่น SURPRISE TOKYO OSAKA 5วัน3คืน บินการบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • SNOW FROST IN KOREA 5D3N XJ
 • ทัวร์เกาหลี...พักสกีรีสอร์ทตะลุยหิมะแรกที่เกาหลี 5วัน3คืน
 • HONG KONG 3D 2N BY CX
 • ทัวร์เชค ออสเตรีย ฮังการี 7วัน4คืน บินเอมิเรตส์
 • TOKYO STRONG STRONG 5วัน3คืน บิน AIR ASIA X
 • EXCITED IN SINGAPORE 3 D 2 N
 • MMR001 MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS BY DD
 • ซุปตาร์ขาวผ่อง (เป็นยองใย) 5วัน3คืน
ค้นหาโปรแกรมท่องเที่ยว
ทวีปที่ต้องการ
วันที่ต้องการ
งบประมาณ
TOURS
EASY WINTER HONGKONG 3D2N
EASY WINTER HONGKONG 3D2N
CX-CU
กำหนดการเดินทาง : (2560)
08 มิ.ย. 56-08 ก.ย. 73
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง–หมูบ้านนองปิง–อิสระช้อปปิ้ง City Gate Outlet - ติ่มซำ–รถรางขึ้นพีคแทรม – หาดรีพลัสเบย์ – โรงงานจิวเวอรี่ - วัดแชกงหมิว–วัดหว่องไต๋สิน– ช็อปปิ้งตลาด เลดี้ มาร์เก๊ต - ติ่มซำ – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล – กรุงเทพ
EASY WINTER HONGKONG 3D2N
SH3ULX3 Tibet 6D5N
SH3ULX3 Tibet 6D5N
3U-SH
กำหนดการเดินทาง : (2560)
17 พ.ย. 60-13 ธ.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ-เฉินตู-ลาซา-พระราชวังโปตาลา-วัดโจคัง-ตลาดแปดเหลี่ยม -วัดเซรา-ตำหนักนอร์บุหลิงฆา-ร้านขายสินค้าพื้นเมืองทิเบต -ลาซา-เฉินตู-ร้านนวดเท้า-ร้านหินตาสวรรค์-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก-ถนนโบราณจินหลี่-ร้านผ้าไหม-ร้านหยก-เฉิงตู-กรุงเทพฯ
 
SH3ULX3 Tibet 6D5N
ไต้หวันขึ้นตึก101 วัดเสมียนจ้าง 5วัน3คืน
ไต้หวันขึ้นตึก101 วัดเสมียนจ้าง 5วัน3คืน
SW-XH
กำหนดการเดินทาง : (2560)
10 พ.ค. 54-07 ก.ย. 71
สถานที่ท่องเที่ยว :
ดอนเมือง-เถาหยวน -ผูหลี่-วัดพระถังซัมจั๋ง-ล่องเรือชมทะเลสาบ
สุริยันจันทรา-วัดเสวียนจ้าง-วัดเหวินหวู่-ไทจง-เฟิงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต                
ไทจง-ไทเป-ร้านขนมเหว่ยเก๋อ-อุทยานแห่งชาติ-เย๋หลิ่ว-ศูนย์สร้อยสุขภาพ-ซื่อหลินไนท์มาร์เก็ต 
DUTY FREE-ตึกไทเป 101 (รวมค่าขึ้นตีกชั้น 89)-อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค-วัดหลงซาน
ช้อปปิ้งซีเหมินติง-เถาหยวน-ดอนเมือง    
ไต้หวันขึ้นตึก101 วัดเสมียนจ้าง 5วัน3คืน
ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน
ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน
CX-HLC
กำหนดการเดินทาง : (2560)
09 เม.ย. 62-09 เม.ย. 78
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ –ฮ่องกง – พระใหญ่ลันเตา – ช้อปปิ้งซิตี้เกท – ส่งที่พัก-ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน + พลุ-รีพัลเบย์ - วิคตอเรีย พีค (Mid Level) - อิสระช้อปปิ้งนาธาน – กรุงเทพฯ  
 
ฮ่องกง พระใหญ่ลันเตา ดิสนีย์แลนด์ 3วัน2คืน
ฮ่องกง อิ่มบุญอิ่มใจ 9วัด 3วัน2คืน
ฮ่องกง อิ่มบุญอิ่มใจ 9วัด 3วัน2คืน
CX-HLC
กำหนดการเดินทาง : (2560)
23 ต.ค. 60-18 ธ.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ –ฮ่องกง –วัดหวังต้าเซียน -วัดแชกุงหมิว –วัดนางชี  - อิสระช้อปปิ้งนาธาน-รีพัลเบย์-วิคตอเรีย พีค (Mid Level)- วัดเจ้าแม่กวนอิม (Hung Hom)- เจ้าแม่ทับทิม วัดเทียนโห่ว – วัดหยวนหยวน-ร้านจิวเวอรี่-ร้านหยก– วัดเจ้าพ่อกวนอู –Symphony of Light-พระใหญ่ลันเตา- ช้อปปิ้งซิตี้เกท– กรุงเทพฯ  
 
ฮ่องกง อิ่มบุญอิ่มใจ 9วัด 3วัน2คืน
 EASY LUCKY IN HONGKONG BY CX 3D2N
EASY LUCKY IN HONGKONG BY CX 3D2N
CX-CUT
กำหนดการเดินทาง : (2560)
12 ส.ค. 60-23 ต.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – REPULSE BAY – วัดหมันโหมว – Victoria Paek – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย –โอเชี่ยนเทอร์มินอล - วัดเจ้าแม่กวนอิม – โรงงานจิวเวอรี่ – วัดแชกงหมิว – วัดหวังต้าเซียน – วัดนางชี – ช้อปปิ้งเลดี้ส์มาเก็ต  Symphony of Lights - วัดหยวนหยวน – วัดทินหัว – หมู่บ้านวัฒนธรรมนองปิง – วัดโป่วหลิน – ช้อปปิ้ง CITYGATE OUTLET       
 
 EASY LUCKY IN HONGKONG BY CX 3D2N
EASY HONGKONG NGONGPING BY EK 3D2N
EASY HONGKONG NGONGPING BY EK 3D2N
EK-CUT
กำหนดการเดินทาง : (2560)
06 ต.ค. 60-29 ต.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ– ฮ่องกง-ติ่มซำ - กระเช้านองปิง– อิสระช้อปปิ้ง CITY GATE OUTLET-ติ่มซำ– วัดแชกงหมิว– จุดชมวิววิคตอเรียพีค– รถรางขึ้นพีคแทรม– หาดรีพลัสเบย์โรงงานจิวเวอรี่–ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ยและโอเชี่ยนเทอร์มินอล - กรุงเทพฯ
EASY HONGKONG NGONGPING BY EK 3D2N
HKG25 HONGKONG SUMMER SALE 3D2N
HKG25 HONGKONG SUMMER SALE 3D2N
CX-ZE
กำหนดการเดินทาง : (2560)
01 ก.ค. 60-30 ต.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง -นมัสการเจ้าแม่กวนอิม หาดรีพลัส เบย์ - วัดแชกงหมิว – เกาะลันเตา –   พระใหญ่วัดโปว่หลิน – CITYGATE OUTLET-ช้อปปิ้งถนนนาธาน – ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
 
HKG25 HONGKONG SUMMER SALE 3D2N
 HKG11 HONGKONG 3D2N
HKG11 HONGKONG 3D2N
EK-ZE
กำหนดการเดินทาง : (2560)
17 มิ.ย. 60-30 ต.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights-เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-CiTYGATE OUTLET– ดิสนีย์แลนด์-นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รีพลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย   ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
 
 HKG11 HONGKONG 3D2N
HKG08 HONGKONG 3D2N
HKG08 HONGKONG 3D2N
CX-ZE
กำหนดการเดินทาง : (2560)
05 พ.ค. 60-10 ก.ย. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–เกาะลันเตา-วัดโป่วหลิน-Citygate Outlet -A Symphony of Lights-ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน-นั่งรถรางพีคแทรม-ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค-รี พลัสเบย์-วัดแชกงหมิว-ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย  ฮ่องกง - กรุงเทพฯ
HKG08 HONGKONG 3D2N
HONGKONG SHENZHEN (CX) 3D2N
HONGKONG SHENZHEN (CX) 3D2N
CX-BST
กำหนดการเดินทาง : (2560)
20 ต.ค. 60-31 ธ.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market - วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย -A Symphony of Lights-สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-สวนสนุกดิสนีย์แลนด์-กรุงเทพฯ            
HONGKONG SHENZHEN (CX) 3D2N
HONGKONG SHENZHEN (CX) 3D2N
HONGKONG SHENZHEN (CX) 3D2N
CX-BST
กำหนดการเดินทาง : (2560)
20 ต.ค. 60-31 ธ.ค. 60
สถานที่ท่องเที่ยว :
กรุงเทพฯ – ฮ่องกง- Mongkok Ladies Market-วัดหวังต้าเซียน-วัดแชกงมิว-วัดชิหลิน-รีพลัสเบย์-ขอพรเจ้าแม่กวนอิม-นั่งรถรางขึ้นพีคแทรม-ช้อปปิ้งนาธาน จิมซ่าจุ่ย  -Avenue of Stare-สักการะพระใหญ่วัดโป่หลิน-นั่งกระเช้านองปิง-ช้อปปิ้งซิตี้เกท เอาท์เลท-กรุงเทพฯ         
 
HONGKONG SHENZHEN (CX) 3D2N
 • คุณมุก (ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 16-20 กรกฎาคม 2559)
 • ​​คุณตัวเล็ก-คุณโอ๊ค (Truly Singapore 9-11 กรกฎาคม 2559)
 • คุณพ่อธนาคม-คุณแม่อรอนงค์ (เวียดนามโฮจิมันห์ มุยเน่ ดาลัด 11-14 มิถุนายน 2559)
 • พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า (ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ มาเก๊า 1-4 มิถุนายน 2559)
 • คุณตุ้ยและครอบครัว (ฟุกุโอกะ 18-22 พฤษภาคม 2559)
 • ครอบครัวคุณมุก (มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 13-15 พฤษภาคม 2559)
 • คุณเปิ้ลและครอบครัว (พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 22 – 24 เมษายน 2559)
 • คุณสูงและครอบครัว (HI SAPPORO 6D4N 12-17 เมษายน 2559)
 • คุณไพรวัลย์(เกาหลีใต้ 18-22 เมษายน 2559)
 • คุณเก๋และครอบครัว (SORAK SAKURA IN KOREA 5D3N_11-15 เมษายน 2559)
 • คุณกี้และเพื่อน (SORAK-SAKURA IN KOREA 5-9 เมษายน 2559)
 • คุณแป๋ว - คุณหมู (ปูซาน เกาหลีใต้ 6-10 เมษายน 2559)
 • คุณนุชและครอบครัว (ฮอกไกโด Last snow 3-7 เมษายน 2559)
 • Sakura Japan 29 มีนาคม -2 เมษายน 2559
 • คุณเกียรติชัยและภรรยา (Bella Italy 22-29 มีนาคม 2559)
 • คุณมุกและครับครัว (ปูซาน เกาหลีใต้ 20-24 กุมภาพันธ์ 2559)
 • คุณตัวเล็ก-คุณโอ๊ค (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2559)
 • คุณออย ฮ่องกง-พักเวเนเชี่ยน 19-22 กุมภาพันธ์ 2559
 • คุณน้อยโหน่งและครอบครัว Lovely Kyushu 18-22 กุมภาพันธ์ 2559
 • คุณวิโภชน์และครอบครัว เกาหลี 16-20 ธันวาคม 2558
 • คุณปูน ICE FISHING IN KOREA 5D3N (ตกปลา พักสกีรีสอร์ท) 10-14 มกราคม 2559
 • คุณตุ๊กและคุณแม่ ล่องเรือสำราญ Costa Victoria เส้นทาง ภูเก็ต - สิงคโปร์ - ภูเก็ต (9-13 ธันวาคม 2558)
 • คุณมารยาท ไต้หวัน เย่หลิ่ว สุริยันจันทรา 9-13 ธันวาคม 2558
 • คุณน้อง จันทัปปภา เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2558
 • คุณจ๋า กวินทรา เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี 22-26 ตุลาคม 2558
 • คุณปอย_มัลดีฟส์ 12-14 ตุลาคม 2558_Centara Ras Fushi
 • เกาหลี มีนาคม 2558
 • คุณธิชา_ฮ่องกง-ฮอกไกโด 9-14 มกราคม 2558
 • ซิดนีย์ บลูเมาท์เท่นส์ เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 4 วัน
 • กรมการทหารช่าง สาธารณรัฐเกาหลี 16-21 กันยายน 2558
 • Wisara Group (เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 31 ก.ค. – 3 ส.ค.58)
 • ฮอกไกโด By Tabi Japan
 • AIS โซล ซอรัคซาน (พฤศจิกายน 2552)
 • Unicity France 14-19 September 2011
 • สเปน โปรตุเกส (คุณสินี)
 • AIS ปักกิ่ง 16-20 มคราคม 2551
 • ผู้โชคดีจากกิจกรรม KKBOX by AIS
 • Hokkaido Snow Festival 2015 (Tabi Japan 7-12ก.พ.58)
 • เกาหลี 21-25 พ.ย.2557 (กรุ๊ปส่วนตัวเฮียโว่)
 • โตเกียว ไร่สตอเบอรี่ บัส1 (Tabi Japan 13-17 มี.ค.2557)
 • Hokkaido 17-22 ต.ค.2557 (การบินไทย) (ไกด์คุณไปป์)
 • โตเกียว ฟูจิ 19-23 ตุลาคม 2557 (การบินไทย) (ไกด์คุณทิพย์)
 • โตเกียว ฟูจิ 18-23 ต.ค.2557 (Jet Asia) (ไกด์คุณเปา)
 • ยุโรปตะวันออก 10-17 เมษายน 2557 (Qatar Airways)
ID Line : modernplus
News Letter
© 2014 | Privacy Policy
All Rights Reserved