INFO@MODERNPLUS.COM
 • ทัวร์ญี่ปุ่น SURPRISE TOKYO OSAKA 5วัน3คืน บินการบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • SNOW FROST IN KOREA 5D3N XJ
 • ทัวร์เกาหลี...พักสกีรีสอร์ทตะลุยหิมะแรกที่เกาหลี 5วัน3คืน
 • HONG KONG 3D 2N BY CX
 • ทัวร์เชค ออสเตรีย ฮังการี 7วัน4คืน บินเอมิเรตส์
 • TOKYO STRONG STRONG 5วัน3คืน บิน AIR ASIA X
 • EXCITED IN SINGAPORE 3 D 2 N
 • MMR001 MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS BY DD
 • ซุปตาร์ขาวผ่อง (เป็นยองใย) 5วัน3คืน
ค้นหาโปรแกรมท่องเที่ยว
ทวีปที่ต้องการ
วันที่ต้องการ
งบประมาณ
โตเกียว ฟูจิ ชิราคาวาโกะ นากาโนะ 5วัน4คืน
35,900.-
Winter Snow Monkey โตเกียว ฟูจิ ชิราคาวาโกะ นากาโนะ ลิงออนเซ็น 5วัน 4คืน
เดินทางโดยสายการบิน NOKSCOOT (XW) บินตรงสู่โตเกียว (สนามบินนาริตะ) 
เครื่องลำใหญ่ B777-200 (ที่นั่ง3-4-3) บริการอาหารร้อน+เครื่องดื่ม เสิร์ฟทั้งไปและกลับ
พักมัตสึโมโต้ 1คืน กุโจออนเซ็น 1คืน ฟูจิออนเซ็น 1คืน นาริตะ 1คืน
**เที่ยวครบ สุดคุ้ม!!! มีรถ ไกด์พาเที่ยว ทุกวัน พักออนเซ็น 2คืน**
วันที่ 1 กรุงเทพฯ ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ – มัตสึโมโต้ - ถ่ายรูปปราสาทมัตสึโมโต้  
01.00 น. พร้อมกันที่ท่าอากาศยานดอนเมือง อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 3 ประตู 6 เคาน์เตอร์ 6 สายการบิน NOKSCOOT  มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกด้านเอกสาร และติดแท็กกระเป๋า
04.15 น. นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน NOKSCOOT เที่ยวบินที่ XW918 (บนเครื่องมีบริการอาหารร้อนพร้อมน้ำดื่ม)
11.55 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ (เวลาเร็วกว่าเมืองไทย 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) สำคัญ!!! ประเทศญี่ปุ่นไม่อนุญาตให้นำอาหารสด จำพวก เนื้อสัตว์ พืช ผัก ผลไม้ เข้าประเทศ หากฝ่าฝืนจะมีโทษจับและปรับ ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศเดินทางสู่จังหวัดนากาโนะ ตั้งอยู่ในเขตจูบุ บนเกาะฮอนชู
เที่ยง บริการอาหารเที่ยงแบบกล่องเบนโตะบนรถ ( มื้อที่ 1) เดินทางสู่เมืองมัตสึโมโต้ (ใช้เวลาการเดินทางประมาณ 3.5ชั่วโมง)  เดินทางถึง เมืองมัตสึโมโต้  ชมความสวยงามของ ปราสาทมัตสึโมโต้ (ชมและถ่ายรูปด้านนอก) ที่ถูกสร้างขึ้นในปี 1504 ซึ่งนับได้ว่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุด และนอกจากนี้ก็ยังเป็น ปราสาทติดอันดับ 1 ใน 3 ของปราสาทที่มีความสวยงามที่สุดของญี่ปุ่น ที่สามารถรอดพ้นการถูกทำลายจากเพลิงของสงครามมาได้จนถึงปัจจุบัน ตัวปราสาทมีผนังที่ทาด้วยสีดำสนิททำให้มีฉายาว่า ปราสาทอีกาดำ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ  ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 2)
ที่พัก
RIVERSIDE UEDAKAN HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง)
วันที่ 2    นากาโนะ – จิโกกุดานิปาร์ค ชมลิงออนเซ็น – วัดเซ็นโกจิ – ทาคายาม่า – ทาคายาม่าจินยะ –ลิตเติ้ลเกียวโต – กุโจ ออนเซ็น                 
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 3)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตัวจังหวัดนากาโนะ นำท่านไปชม วัดเซ็นโกจิเป็นสถานที่เคารพบูชาของผู้ที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนาในญี่ปุ่น มาเป็นเวลากว่า 1,400 ปี วิหารเซ็นโกจิเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปองค์แรกที่เข้ามาสู่ญี่ปุ่น ดึงดูดผู้ที่เลื่อมใสศรัทธา จากทุกนิกายในทุกๆปีจะมีนักท่องเที่ยวกว่า6ล้านคนมาเคารพสักการะสถาปัตยกรรมชิ้นเอกทางพุทธศาสนาแห่งนี้ วัดเซ็นโกจิเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่นฝั่งตะวันออก นำท่านเดินทางสู่ JIGOKUDANI MONKEY PARK  จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านสัมผัสประสบการณ์พิเศษ ลิงแช่ออนเซ็น SNOW MONKEY กลางบ่อน้ำพุร้อนธรรมชาติอย่างใกล้ชิดริมขอบสระ ชื่อชมความน่ารักของลิงที่อาศัยอยู่กันเป็นฝูงใหญ่และมีความคุ้นเคยกับมนุษย์ (ห้ามจับหรือให้อาหารโดยเด็ดขาด) ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการชมความน่ารักของลิงตามอัธยาศัย (การชมลิงแช่ออนเซ็นนั้นจะสามารถชมได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและธรรมชาติของลิงเนื่องจากลิงที่ลงมาแช่ออนเซ็นเป็นลิงป่า)
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  (มื้อที่ 4) เซตอาหารญี่ปุ่น
นำท่านเดินทางข้ามสู่ภูมิภาคจูบุ เมืองทาคายาม่า (ใช้เวลาประมาณ 2.30 ชม.) จากนั้นนำท่านชม ทาคายาม่าจินยะ หรือ ที่ว่าการอำเภอเก่าเมืองทาคายาม่า (ถ่ายรูปด้านนอก) ซึ่งเป็นจวนผู้ว่าแห่งเมืองทาคายาม่า เป็นที่ทำงานและที่อยู่อาศัยของผู้ว่าราชการจังหวัดฮิดะ เป็นเวลากว่า 176 ปี ภายใต้การปกครองของโชกุนตระกูลกุกาวา ในสมัยเอโดะ จากนั้นนำท่านเดิมชม หมู่บ้าน LITTLE KYOTO หรือย่านซันมาชิซูจิ (Sanmachi-Suji) ซึ่งเป็นหมู่บ้านเก่าแก่สมัยเอโดะกว่า 300 ปีก่อน ที่ยังอนุรักษ์และคงสภาพเดิมได้เป็นอย่างดี อิสระให้ทุกท่านได้เดินเที่ยวและชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองเก่าซึ่งเต็มไปด้วยบ้านเรือนโบราณ และร้านค้าหลากหลาย เช่น ร้านผลิตและจำหน่ายเหล้าสาเก ร้านทำมิโสะ ฯลฯ พร้อมทั้งเลือกซื้อของที่ระลึกพื้นเมืองเฉพาะถิ่น เช่น ซารุโบะโบะ หรือ ตุ๊กตาทารกลิงตัวสีแดงไม่มีหน้าตาซึ่งถือว่าเป็นสัญลักษณ์หนึ่งของเมืองทาคายาม่า และเป็นสินค้ายอดนิยม เพราะแฝงไปด้วยความเชื่อเกี่ยวกับโชคลางของชาวญี่ปุ่นอีกด้วย และเก็บเกี่ยวบรรยากาศอันน่าประทับใจมากมาย หรือจะถ่ายรูปกับสะพานนาคะบาชิ เป็นสะพานสีแดงเข้มที่ข้ามแม่น้ำมิยาคาวา (Miyakawa) และท่านยังสามารถลิ้มลองชิมรสขนมของหวานนานาชนิดอีกด้วย สมควรแก่เวลานำท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม (มื้อที่ 5)
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่ม ซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง
ที่พัก
Gujo Kogen Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง)
วันที่ 3   กุโจ – หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาคาวาโกะ – จุดชมวิวที่ทะเลสาบซูวะ - ยามานาชิ - ออนเซ็น
เช้า 
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 6)
จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวาโกะ ที่ยังคงอนุรักษ์บ้านสไตล์ญี่ปุ่นขนานแท้ดั้งเดิม และยังได้รับเลือกจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ในเดือนธันวาคม 1995  บ้านสไตล์กัสโชสึคุริจะมีความยาวประมาณ 18 เมตร ความกว้าง 10 เมตร โครงสร้างของบ้านสามารถรองรับหิมะที่ตกหนักในช่วงฤดูหนาวได้ดี และรูปร่างของหลังคาเหมือนกับสองมือพนมของพระเจ้า จึงเรียกหมู่บ้านสไตล์ นี้ว่า “กัสโช” และ  มีผู้คนจากทั่วทุกมุมโลกหลั่งไหลไปชมความงามในแต่ละปีไม่ต่ำกว่า 680,000 คน ให้ท่านได้ถ่ายภาพความสวยงามตามอัธยาศัย
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7) เซตอาหารญี่ปุ่น 
นำท่านเดินทางสู่ยามานาชิ  ระหว่างทางแวะจุดชมวิวของ ทะเลสาบซูวะ Suwu lake เป็นทะเลสาบขนาดใหญ่โอบล้อมด้วยขุนเขาและชมทัศนียภาพจากมุมสูง เบื้องล่างคือเมืองซูวะ ที่ล้อมรอบกับทะเลสาบ จนสมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่เมืองยามานาชิเพื่อนำท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารโรงแรม พร้อมบุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์  (มื้อที่ 8)
หลังอาหารไม่ควรพลาดประสบการณ์ การอาบน้ำแร่ธรรมชาติ เพื่อสุขภาพ/ ออนเซ็น (Onsen) น้ำแร่ในไสตล์ญี่ปุ่นให้ท่านได้พักผ่อนอย่างเต็มอิ่มซึ่งชาวญี่ปุ่นเชื่อว่าน้ำแร่ธรรมชาตินี้มีส่วนช่วยเรื่อง โรคภัยไข้เจ็บและผิวพรรณเปล่งปลั่ง
ที่พัก 
Motosu View Hotel หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง)
วันที่ 4 ลานสกีฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – โตเกียว – วัดอาซากุสะ – ช้อปปิ้งชินจูกุ – นาริตะ     
เช้า  
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 9)
นำท่านขึ้นสัมผัสกับลานสกี Fujiten ลานสกีที่ตั้งอยู่บนเชิงภูเขาไฟฟูจิทางด้านทิศใต้ ภายในประกอบด้วย ลานสกีขนาดใหญ่ กอนโดลา ลานหิมะสำหรับเด็ก ลานรถเลือนหิมะ และร้านค้า ร้านอาหาร ของฝาก ให้ท่านเพลิดเพลินสนุกสนานกับการเล่นหิมะ (ค่าทัวร์ไม่รวมอัตราเช่าอุปกรณ์สกีและชุดสำหรับเล่นสกีราคาประมาณท่านละ 4,500 เยน,กระดานเลื่อน Snow Sled 1,200 เยน, Snowboarding 4,500เยน)
หมายเหตุ: ขอสงวนสิทธิในกรณีลานสกีหิมะยังไม่พร้อมให้บริการตามสภาพอากาศที่อาจจะเปลี่ยนแปลงหรืออากาศไม่เอื้ออำนวย หรือลานสกีปิด หิมะละลายหรือมีปริมาณน้อยอยู่ โดยทางบริษัทจะเปลี่ยนที่เที่ยวทดแทนเป็นหมู่บ้านน้ำใสหรือโอชิโนะฮัคไกแทน และสภาพอากาศทางบริษัทไม่สามารถคาดการณ์
นำท่านเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์แปลกใหม่ที่Experience Earthquake พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว ท่านจะได้ทดสอบในห้องจำลองแผ่นดินไหวรับการสั่นสะเทือนจากขั้นต่ำสุดสู่ขั้นสูงสุด และสนุกสานในการเรียนรู้ประสบการณ์ ในห้องจำลองแบบต่างๆ จากนั้นให้ท่านเลือกซื้อของฝากราคาถูก อาทิเช่น ขนม เครื่องสำอาง เครื่องไฟฟ้า ผลิตภัณฑ์จากน้ำมันม้า โฟมล้างหน้าถ่านหินภูเขาไฟ ผลิตภัณฑ์แบรนด์ 4GF หรือวิตามินบำรุงร่างกาย และยาของดร.โนงูจิ ซึ่งเป็นนักวิจัยชื่อดังของชาวญี่ปุ่น
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 10)
จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่โตเกียว เดินทางสู่วัดอาซากุสะ SENSOJI TEMPLE กราบนมัสการขอพรจาก องค์ เจ้าแม่กวนอิมทองคำ ที่เป็น  ทองสัมฤทธิ์ มีขนาดเล็กเพียง 5.5 เซนติเมตร วัดพุทธที่เก่าแก่ที่สุดในภูมิภาคคันโต และมีผู้คนนิยมมากราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลตลอดทั้งปี ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกกับ คามินาริมง (ประตูฟ้าคำรณ) ซึ่งมีโคมไฟสีแดงขนาดยักษ์ที่มีความสูงถึง 4.5 เมตร โคมไฟที่ใหญ่ที่สุดในโลก แขวนอยู่ เลือกชมและเช่าเครื่องรางของขลังอันศักดิ์สิทธิ์ของวัดแห่งนี้หรืเพลิดเพลินกับ ถนนนาคามิเซ ถนนช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของวัด มีร้านขายของที่ระลึกมากมายไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขลัง ของเล่นโบราณ และตบท้ายด้วยร้านขายขนมที่คนญี่ปุ่นมายังวัดแห่งนี้ต้องมาต่อคิวกัน ท่านจะได้เพลิดเพลิน กับการช้อปปิ้งของฝากที่เป็นแบบญี่ปุ่น ญี่ปุ่น Made In Japan  แท้ๆ รวมทั้งข้าวของเครื่องใช้คุณภาพดี มากมาย อาทิ ร่ม, หมวก, รองเท้า, กระเป๋า, เสื้อผ้า เป็นต้น ได้ที่นี่ และหากมีเวลาท่านสามารถเดินไปถ่ายรูปคู่กับหอคอยที่สูงที่สุดในโลก โตเกียวสกายทรี (Tokyo Sky tree) แลนด์มาร์คใหม่ของมหานครโตเกียว ที่ท่านสามารถถ่ายรูปได้งดงามจากบริเวณใกล้กับวัดอาซากุซะ นำท่านช้อปปิ้งย่านชินจูกุ ย่านช้อปปิ้งชั้นนำของชาวญี่ปุ่นที่ถือว่าเป็นแหล่งอัพเดทเทรนด์ใหม่ๆ เป็นย่านความเจริญอันดับหนึ่งของนครโตเกียวในปัจจุบัน เชิญท่านเลือกชมและซื้อสินค้ามากมาย อาทิเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า, กล้องถ่ายรูป, MP-3, คอมพิวเตอร์, Note Book, นาฬิกา, เสื้อผ้า และเครื่องสำอาง KOSE , SHISEDO , KANEBO , SK II และอื่น ๆ อีกมากมาย ที่ราคาค่อนข้างถูกกว่าเมืองไทย และที่จะขาดไม่ได้เลยก็ คือ ร้าน 100เยน(อยู่ตึกPEPEชั้น8) ซึ่งสินค้าทุกอย่างภายในร้านจะราคา 100 เยน เท่ากันหมด ที่ท่านสามารถเลือกซื้อเป็นของฝากกลับบ้านได้
ค่ำ อาหารมื้อเย็นอิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางสู่ที่พักย่านนาริตะ
ที่พัก 
TOBU NARITA HOTEL หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 3-5 วันก่อนวันเดินทาง)
วันที่ 5 วัดนาริตะ – ดองกี้พลาซ่า – ห้างเอออน – สนามบินนาริตะ - ท่าอากาศยานดอนเมือง                                             
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 11 )
นำท่านเดินทางสู่ วัดนาริตะ วัดนี้เป็นหนึ่งในวัดที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดในภูมิภาคคันโต ถือว่าเป็นวัดที่โด่งดังที่สุดในแถบชิบะ และจำนวนผู้มาเยี่ยมชมก็เป็นรองเพียงศาลเจ้าเมจิในกรุงโตเกียว บริเวณวัดเป็นที่ตั้งของประตูหลัก มีทางเดินบันไดขึ้นสู่อาคารหลักเป็นสถานที่สำหรับสักการะบูชาภายในวัดท่านสามรถบันทึกภาพเจดีย์ห้าชั้นหนึ่งคู่ สวนหย่อมที่มีสระน้ำขนาดใหญ่ ภายในก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมพุทธแบบอินเดีย โดยยังคงเอกลักษณ์ของศิลปะแบบญี่ปุ่นเอาไว้ นำท่านกราบนมัสการขอพรพระ เพื่อสิริมงคลให้มีชีวิตที่ดีและยืนยาว พร้อมเลือกชมและซื้อเครื่องรางของขลังและสินค้าพื้นเมือง จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งที่ร้านดองกี้โฮเตะ และ เอออนพลาซ่า พบกับสินค้ามากมายหลายชนิด (อาหารเที่ยงอิสระตามอัธยาศัย) สมควรแก่เวลาเดินทางสู่สนามบินนาริตะ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ
16.50 น. 
เหินฟ้าสู่ ท่าอากาศยานดอนเมืองโดย สายการบิน  NOKSCOOT   เที่ยวบินที่ XW919
(บนเครื่องมีบริการอาหารร้อนพร้อมน้ำดื่ม)
22.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ
 
วันเดินทาง
ราคาผู้ใหญ่
ราคาเด็ก2-6 ปี
ไม่เสริมเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม /
เดินทางท่านเดียว
ที่นั่ง
หมายเหตุ
2 – 6 ธ.ค.
36,900
 
 
ไม่มีราคาเด็ก 
(เด็กทารกอายุไม่เกิน2 ขวบ 7,000 บาท)
10,500
34
 
7 – 11 ธ.ค.
36,900
10,500
34
 
9 – 13 ธ.ค.
36,900
10,500
34
 
14 – 18 ธ.ค.
35,900
10,500
34
 
16 – 20 ธ.ค.
35,900
10,500
34
 
21 – 25 ธ.ค.
36,900
10,500
34
 
23 – 27 ธ.ค.
37,900
10,500
34
 
28ธ.ค. – 1 ม.ค. 61
45,900
10,500
34
 
30ธ.ค. – 3 ม.ค. 61
46,900
 
10,500
34
 
 
สายการบินนกสกู๊ต ไม่อนุญาตให้เลือกระบุที่นั่งSTANDARD SEAT ได้ในกรณีใดๆ ก็ตาม จะเป็นการRandom Seat ของสายการบินเท่านั้นยกเว้น!!! จะมีการซื้อที่นั่งเพิ่มเท่านั้น!!!
 
 
หมายเหตุรายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน การจราจรช่วงเทศกาลหรือวันหยุดของญี่ปุ่น  เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10 ชั่วโมง มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
กรณีอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนปรับสูงขึ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปรับอัตราค่าบริการเพิ่มขึ้นโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ประกาศสำคัญ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการชำระแบบจ่ายชำระขาด และผู้จัดได้ชำระให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชำระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง  ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใด หรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน
เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 30 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึง30ท่าน
- ขอส่งจอยทัวร์ให้กับบริษัทที่มีโปรแกรมและราคาใกล้เคียงกัน
- หรือขอเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 10 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง30ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทาง
    บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น กรุณาจองตั๋วเผื่อเวลาอย่างน้อย 3-4ชั่วโมง ก่อนเวลาบิน
3.การชำระค่าบริการ ชำระเงินค่าจองทัวร์ท่านละ 15,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระก่อนการเดินทาง 20 วันก่อนวันเดินทาง
**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (*จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับ*)
กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุและด่านตรวจปฏิเสธการออกและเข้าเมืองท่าน**กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ หรือส่งพร้อมยอดคงเหลือ**
4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
การยกเลิกทัวร์ เมื่อจองทัวร์และชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้วสามารถยกเลิกได้45วันก่อนเดินทางเท่านั้น แต่กรณีพีเรียดที่เดินทางนั้นๆเต็มแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินได้ทุกกรณียกเว้นเปลี่ยนผู้เดินทางแทน
และพีเรียดราคาโปรโมชั่นเมื่อจองทัวร์และชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน หรือขอคืนเงินได้ทุกกรณี
 
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึงเมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องค่าบริการและเงินค่าทัวร์คืนไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
อัตราค่าบริการนี้รวม
ü1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
ที่นั่งเป็นไปตามการจัดสรรของสายการบิน ไม่อนุญาตให้เลือกระบุที่นั่ง STANDARD SEATได้ยกเว้น!!! จะมีการซื้อที่นั่งเพิ่มเท่านั้น!!!
          1.1 การอัพเกรดที่นั่ง
          สายการบิน NOKSCOOT มีที่นั่งจำนวน 415 ที่นั่ง ซึ่งเป็นที่นั่งแบบ  3-4-3 โดยจะมีการแบ่งเป็นประเภทของที่นั่ง ตามรายละเอียดดังนี้ Business / Stretch / Super หากต้องการอัพเกรดจะต้องแจ้งพร้อมจองทัวร์หรือล่วงหน้าก่อนเดินทาง10 วัน การอัพเกรดที่นั่งมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมดังนี้
-Business Seat มีจำนวน 24 ที่นั่ง ที่นั่งมีลักษณะเป็นเบาะหนังสีดำ มีอุปกรณ์สำหรับชาร์ตเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
ราคา 5,000 บาท (ราคารวมทั้งขาไปและขากลับ)
 
-Stretch Seat หรือ Long Leg มีจำนวน 30 ที่นั่ง ซึ่งจะเป็นที่นั่งที่อยู่บริเวณด้านหน้า จะมีพื้นที่กว้าง สามารถยืดขาได้
ราคา2,800 บาท (ราคารวมทั้งขาไปและขากลับ)
 
-Super Seat มีจำนวน 63 ที่นั่ง ซึ่งจะเป็นที่นั่งที่อยู่บริเวณถัดจาก Stretch Seat และบริเวณด้านหลังของเครื่อง จะมีพื้นที่กว้างกว่า Standard Seat ราคา 1,600 บาท (ราคารวมทั้งขาไปและขากลับ)
 
-Standard Seat เป็นที่นั่งปกติ มีจำนวน 298 ที่นั่ง ต้องการระบุที่นั่งชำระเพิ่ม 1,000 บาท
ที่นั่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงที่นั่งหน้าเคาเตอร์เช็คอินได้
หมายเหตุ
-ไม่อนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปี ผู้พิการและผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปนั่งแถวหน้า (Stretch Seat)
-ไม่อนุญาตให้ทารกและเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี นั่งในโซนเงียบ (Silence Zone) แถวที่ 21-2
ü2. ค่าที่พักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการหรือระดับเทียบเท่า กรณีเดินทาง3 ท่านจะเป็นห้องTriple จะเป็นแบบเตียงเดี่ยวสามเตียงหรือแบบเตียงใหญ่1เตียงเตียงเดี่ยว1เตียง เป็นการจัดแบบเตียงของทางโรงแรมไม่สามารถระบุได้
กรณีโรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ü3. ค่าอาหารค่าเข้าชมและค่ายานพาหนะทุกชนิดตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
ü4. เจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
ü5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระที่สายการบิน Nok Scoot กำหนดขาไปและขากลับท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัมและค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
**กรณีท่านมีความประสงค์จะซื้อน้ำหนักเพิ่ม กรุณาแจ้งพร้อมจองทัวร์ พร้อมชำระเงินค่าน้ำหนัก** มีค่าใช้จ่ายดังนี้
-เพิ่ม   5 กิโลกรัม = 350 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน
-เพิ่ม 10 กิโลกรัม = 550 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน
-เพิ่ม 15 กิโลกรัม = 750 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน
-เพิ่ม 20 กิโลกรัม = 1,150 บาท/ท่าน/เที่ยวบิน
ü6. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทางคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาทค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 500,000 บาทตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ ไม่รวมประกันสุขภาพ
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
û1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทยและเอกสารต่างด้าวต่างๆ
û2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่นอกเหนือจากรายการระบุอาทิเช่นค่าอาหารเครื่องดื่มค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์เป็นต้น
û3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
û4. ค่าภาษีน้ำมันที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
û5. ค่า Vat 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
û6. ค่าทิปยกกระเป๋าทุกโรงแรม
û7. ค่าทิปไกด์รวมคนขับรถ ท่านละ 4,000 เยนต่อทริป สำหรับกรุ๊ปที่มีหัวหน้าทัวร์แล้วแต่น้ำใจจากท่าน
 
รายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย
(เอกสารที่จะต้องใช้ในการพิจารณาการอนุญาตให้เข้าประเทศ)
จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น* ดังต่อไปนี้
1.       ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
2.       สิ่งที่ยืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่นได้ (เช่น เงินสด บัตร
เครดิต เป็นต้น)
3.       ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทจัดการให้)
4.       กำหนดการเดินทางระหว่างที่พำนักในประเทศญี่ปุ่น (ทางบริษัทฯจัดการให้)
คุณสมบัติการเข้าประเทศญี่ปุ่น (สำหรับกรณีการเข้าประเทศญี่ปุ่นด้วยมาตรการยกเว้นวีซ่า)
 1.       หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลืออยู่ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 2.       กิจกรรมใดๆ ที่จะกระทำในประเทศญี่ปุ่นจะต้องไม่เป็นสิ่งที่ขัดต่อกฎหมาย และเข้าข่ายคุณสมบัติการพำนักระยะสั้น
 3.       ในขั้นตอนการขอเข้าประเทศ จะต้องระบุระยะเวลาการพำนักไม่เกิน 15 วัน
 4.       เป็นผู้ที่ไม่มีประวัติการถูกส่งตัวกลับจากประเทศญี่ปุ่น มิได้อยู่ในระยะเวลาของการถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ และไม่
เข้าข่ายคุณสมบัติที่จะถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าประเทศ
7.หมายเหตุ :  กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 30ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ ล่วงหน้า 7วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้ ไม่มีค่าใช้จ่าย
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
12. กรณีต้องการพักแบบ 3ท่าน ต่อห้องหรือห้องแบบ3เตียง TRIPLE โรงแรมมีห้อง Triple ไม่เพียงพอ ขอสงวนสิทธิในการจัดห้องให้เป็นแบบ แยก 2ห้อง คือ 1ห้องพักคู่ และ 1ห้องพักเดี่ยว โดยไม่ค่าใช้จ่ายเพิ่ม
13. สภาพการจลาจรในช่วงวันเดินทางตรงกับวันหยุดเทศกาลของญี่ปุ่น หรือ วันเสาร์อาทิตย์ รถอาจจะติด อาจทำให้เวลาในการท่องเที่ยวและ ช้อปปิ้งแต่ละสถานที่น้อยลง  โดยเป็นดุลยพินิจของมัคคุเทศก์ และคนขัยรถในการบริหารเวลา ซึ่งอาจจะขอความร่วมมือจากผู้เดินทางในบางครั้งที่ต้องเร่งรีบ เพื่อให้ได้ท่องเที่ยวตามโปรแกรม
14. บริการน้ำดื่มท่านในวันทำทัวร์เต็มวันวันละ1ขวด ต่อคนต่อวันเริ่มในวันที่2ของการเดินทางรวมจำนวน4ขวด
15. การบริการของรถบัสนำเที่ยวญี่ปุ่น ตามกฎหมายของประเทศญี่ปุ่น สามารถให้บริการวันละ10ชั่วโมง อาทิเช่น เริ่มงานเวลา 8.00น.ถึงเวลา 20.00 น.ในวันนั้น มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับจะเป็นผู้บริหารเวลาตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆเป็นหลัก จึงขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ยวตามสถานที่ในโปรแกรมการเดินทาง
16. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์ (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด)
17. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
18. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 
 
รายละเอียดเงื่อนไขการเดินทาง
 Winter Snow Monkey 5D4N
 Winter Snow Monkey 5D4N
 • คุณมุก (ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 16-20 กรกฎาคม 2559)
 • ​​คุณตัวเล็ก-คุณโอ๊ค (Truly Singapore 9-11 กรกฎาคม 2559)
 • คุณพ่อธนาคม-คุณแม่อรอนงค์ (เวียดนามโฮจิมันห์ มุยเน่ ดาลัด 11-14 มิถุนายน 2559)
 • พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า (ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ มาเก๊า 1-4 มิถุนายน 2559)
 • คุณตุ้ยและครอบครัว (ฟุกุโอกะ 18-22 พฤษภาคม 2559)
 • ครอบครัวคุณมุก (มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 13-15 พฤษภาคม 2559)
 • คุณเปิ้ลและครอบครัว (พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 22 – 24 เมษายน 2559)
 • คุณสูงและครอบครัว (HI SAPPORO 6D4N 12-17 เมษายน 2559)
 • คุณไพรวัลย์(เกาหลีใต้ 18-22 เมษายน 2559)
 • คุณเก๋และครอบครัว (SORAK SAKURA IN KOREA 5D3N_11-15 เมษายน 2559)
 • คุณกี้และเพื่อน (SORAK-SAKURA IN KOREA 5-9 เมษายน 2559)
 • คุณแป๋ว - คุณหมู (ปูซาน เกาหลีใต้ 6-10 เมษายน 2559)
 • คุณนุชและครอบครัว (ฮอกไกโด Last snow 3-7 เมษายน 2559)
 • Sakura Japan 29 มีนาคม -2 เมษายน 2559
 • คุณเกียรติชัยและภรรยา (Bella Italy 22-29 มีนาคม 2559)
 • คุณมุกและครับครัว (ปูซาน เกาหลีใต้ 20-24 กุมภาพันธ์ 2559)
 • คุณตัวเล็ก-คุณโอ๊ค (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2559)
 • คุณออย ฮ่องกง-พักเวเนเชี่ยน 19-22 กุมภาพันธ์ 2559
 • คุณน้อยโหน่งและครอบครัว Lovely Kyushu 18-22 กุมภาพันธ์ 2559
 • คุณวิโภชน์และครอบครัว เกาหลี 16-20 ธันวาคม 2558
 • คุณปูน ICE FISHING IN KOREA 5D3N (ตกปลา พักสกีรีสอร์ท) 10-14 มกราคม 2559
 • คุณตุ๊กและคุณแม่ ล่องเรือสำราญ Costa Victoria เส้นทาง ภูเก็ต - สิงคโปร์ - ภูเก็ต (9-13 ธันวาคม 2558)
 • คุณมารยาท ไต้หวัน เย่หลิ่ว สุริยันจันทรา 9-13 ธันวาคม 2558
 • คุณน้อง จันทัปปภา เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2558
 • คุณจ๋า กวินทรา เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี 22-26 ตุลาคม 2558
 • คุณปอย_มัลดีฟส์ 12-14 ตุลาคม 2558_Centara Ras Fushi
 • เกาหลี มีนาคม 2558
 • คุณธิชา_ฮ่องกง-ฮอกไกโด 9-14 มกราคม 2558
 • ซิดนีย์ บลูเมาท์เท่นส์ เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 4 วัน
 • กรมการทหารช่าง สาธารณรัฐเกาหลี 16-21 กันยายน 2558
 • Wisara Group (เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 31 ก.ค. – 3 ส.ค.58)
 • ฮอกไกโด By Tabi Japan
 • AIS โซล ซอรัคซาน (พฤศจิกายน 2552)
 • Unicity France 14-19 September 2011
 • สเปน โปรตุเกส (คุณสินี)
 • AIS ปักกิ่ง 16-20 มคราคม 2551
 • ผู้โชคดีจากกิจกรรม KKBOX by AIS
 • Hokkaido Snow Festival 2015 (Tabi Japan 7-12ก.พ.58)
 • เกาหลี 21-25 พ.ย.2557 (กรุ๊ปส่วนตัวเฮียโว่)
 • โตเกียว ไร่สตอเบอรี่ บัส1 (Tabi Japan 13-17 มี.ค.2557)
 • Hokkaido 17-22 ต.ค.2557 (การบินไทย) (ไกด์คุณไปป์)
 • โตเกียว ฟูจิ 19-23 ตุลาคม 2557 (การบินไทย) (ไกด์คุณทิพย์)
 • โตเกียว ฟูจิ 18-23 ต.ค.2557 (Jet Asia) (ไกด์คุณเปา)
 • ยุโรปตะวันออก 10-17 เมษายน 2557 (Qatar Airways)
ID Line : modernplus
News Letter
© 2014 | Privacy Policy
All Rights Reserved