INFO@MODERNPLUS.COM
 • ทัวร์ญี่ปุ่น SURPRISE TOKYO OSAKA 5วัน3คืน บินการบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • SNOW FROST IN KOREA 5D3N XJ
 • ทัวร์เกาหลี...พักสกีรีสอร์ทตะลุยหิมะแรกที่เกาหลี 5วัน3คืน
 • HONG KONG 3D 2N BY CX
 • ทัวร์เชค ออสเตรีย ฮังการี 7วัน4คืน บินเอมิเรตส์
 • TOKYO STRONG STRONG 5วัน3คืน บิน AIR ASIA X
 • EXCITED IN SINGAPORE 3 D 2 N
 • MMR001 MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS BY DD
 • ซุปตาร์ขาวผ่อง (เป็นยองใย) 5วัน3คืน
ค้นหาโปรแกรมท่องเที่ยว
ทวีปที่ต้องการ
วันที่ต้องการ
งบประมาณ
JAPAN KOYO ILLUMINATION COOL ROUTE A 6D3N
45,900.-
ชมใบไม้เปลี่ยนสี+พร้อมชมซากุระ
นาโงย่า-ชมซากุระโอบาระ- ชมใบไม้เปลี่ยนสีโครังเคน์
เทศกาลไฟประดับ- สวนผลไม้ -ล่องเรือคาวาคุชิโกะ
ชมใบไม้เปลี่ยนสี- ภูเขาไฟฟูจิชั้น5- ชมถนนสายแปะก๊วย
โตเกียว- ช้อปปิ้งชินจุกุ-วัดอาชะกุชะ-MITSUI OUTLET -โอไดบะ ช้อปปิ้ง
วันแรก กรุงเทพฯ – สนามบินนาโงย่า
21.30 น. กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 8 แถว R เคาน์เตอร์สายการบินเจแปนแอร์ไลน์เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสาร เช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง
วันที่สอง   สนามบินนาโงย่า – เมืองโอบาระ (ชมซากุระ)  – โครังเคย์ –ชมเทศกาลไฟนาบาโนะ ชาโตะ                           
00.40 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินเจแปน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ JL 738
08.00 น. ถึงสนามบินนาโงย่าประเทศญี่ปุ่นหลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรนำท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยว นำท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวไฮไลท์ ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่มีชื่อเสียงเดินทางสู่ เมืองโอบาระ นำท่านเดินทางชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ซากุระจะบานพร้อมกับใบไม้เปลี่ยนสีซากุระพันธุ์นี้มีชื่อว่าShikizakura หรือ ซากุระสี่ฤดู โดยมีความพิเศษที่แตกต่างจากซากุระทั่ว ๆ ไปคือจะบาน 2 ครั้งต่อปีดอกShikizakuraเริ่มบานในช่วงกลางเดือนมีนาคมในฤดูใบไม้ ผลิและจะบานอีกครั้งตอนปลายเดือนพฤศจิกายนในฤดูใบไม้ร่วมคุณสามารถชมซากุระที่ออกดอกพร้อมกับใบไม้แดงได้ที่นี่ ใครที่พลาดชมซากุระในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมายังสามารถมาดูดอกซากุระได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนอกจากนี้ยังมีต้นShikizakuraที่มีอายุมากกว่า 100 ปีซึ่งถือเป็นสมบัติทางธรรมชาติของจังหวัดไอจิให้ชมอีกด้วย....ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับความสวยงามของธรรมชาติตามอัธยาศัย**(หมายเหตุ )การชมดอกซากุระบานทุกแห่งของประเทศญี่ปุ่นขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ การกำหนดวันเดินทางดังกล่าวเป็นเพียงการกำหนดวัน เวลาที่ใกล้เคียงที่สุดไม่สามารถกำหนดวันที่ดอกซากุระบานแน่นอนได้ซึ่งดอกซากุระจะเริ่มเบ่งบานในช่วงที่อุณหภูมิของญี่ปุ่นเริ่มอุ่นขึ้นหลังจากอากาศอันหนาวเย็นได้เริ่มลดลง 
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ หุบเขาโครันเคย์ (Korankei) สถานที่ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่อยู่ใกล้ๆหมู่บ้านอาซุเกะ (Asuke) หมู่บ้านเล็กๆในเมืองโทะโยะตะ (Toyota) ซึ่งในทุกๆปีจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาชมความสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีเป็นจำนวนมาก  ปัจจุบันได้กลายเป็นสถานที่ชม ใบไม้เปลี่ยนสี ที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่น สำหรับเสน่ห์ของโครันเคย์ก็คงอยู่ที่เหล่าต้นโมมิจิ (Momiji) หรือ ใบเมเปิ้ลญี่ปุ่นจำนวนมากถึงประมาณ 4000 ต้น ซึ่งทำให้บริเวณโครันเคย์จะถูกแต่งแต้มสีสันด้วยต้นโมมิจิที่เปลี่ยนสีใบไม้เป็นสีแดง,สีส้มและสีเหลืองอย่างงดงามอลังการ นำท่านชมเทศกาลไฟประดับ ที่ สวนดอกไม้นาบะนะ โนะ ซาโต้ เป็นสวนดอกไม้ที่ได้รวบรวมดอกไม้จากหลายแห่ง ทั้งในและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันแต่งแต้มสีสันให้สวนแห่งนี้สวยงามในทุก ๆ ฤดูกาลไปตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นดอกบ๊วย ดอกท้อดอกทิวลิป ดอกเบโกเนีย ดอกกุหลาบ และดอกไฮเดรนเยีย เป็นต้นพิเศษ !! ท่านจะได้ดื่มด่าบรรยากาศสุดมหัศจรรย์ ไปกับ อิลูมิเนชั่น หรือการตกแต่งประดับประดา ด้วยดวงไฟหลากสีหลอดเล็กๆกว่าแสนดวงเต็มพื้นที่ ของสวนนาบานานะโนะซาโต้และในแต่ละปีจะมีการประดับตกแต่งไฟเป็นธีมต่างๆเช่นเมื่อปีที่แล้วเป็น อิลูมิเนชั่นภูเขาไฟฟูจิ อันสวยงาม กับท้องทะเลญี่ปุ่นอันกว้างใหญ่และ อุโมงค์ไฟ ที่ทอดยาว รวมไปถึง การจัดไฟบนผิวน้ำ เต็มอิ่มกับการชื่นชมความงามของแสงสีได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัยนำท่านสู่ที่พัก โรงแรม NAGOYA SAKAE HOTEL   หรือเทียบเท่า
วันที่สาม
Hamamatsu Fruit Park เก็บผลไม้  – ล่องเรือทะเลสาบคาวาคูชิโกะ –
ชมใบไม้เปลี่ยนสี อุโมงค์ใบไม้แดง Maple Corridor                  
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านเดินทางส่ Hamamatsu Fruit Park คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเลือกผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆในสวนขนาดใหญ่ได้ถึงเก้าเท่าของโดมที่โตเกียวสวนผลไม้ของเมืองHamamatsuเมือง Hamamatsuพื้นที่ทางทิศตะวันตกมีศูนย์อาหารและสถานที่กิจกรรมขณะที่บริเวณด้านตะวันออกมีสวนผลไม้นานาชนิดทั้งผู้ใหญ่และเด็กสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆจากนั้นเดินทางสู่ ทะเลสาบคาวาคูชิโกะ 1 ใน 5 ทะเลสาบที่มีชื่อเสียง และล้อมรอบภูเขาไฟฟูจินอกจากทะเลสาบคาวาคูชิโกะแล้วอีก 4 ทะเลสาบคือทะเลสาบยามานากาโกะ,ทะเลสาบไซโกะ ทะเลสาบโชจิโกะ และทะเลสาบโมโตสุโกะ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบคาวาคุชิโกะ ล่องเรือชมทะเลสาบคาวาคุชิโกะ ชมความงดงามของทะเลสาบที่ยิ่งใหญ่ในบรรดา 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจินำท่านสู่ อุโมงค์ใบไม้แดง Maple Corridorตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งทางตอนเหนือของทะเลสาบคาวากุจิโกะ เลียบแม่น้ำสายเก่าNashikawa เป็นจุดชมใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยสุดโรแมนติกแห่งหนึ่งในแถบภูเขาฟูจิโดยช่วงที่งดงามที่สุดจะเป็นปลายฤดูใบไม้ร่วงที่มีใบไม้ร่วงหล่นลงมากองตามทางแม่น้ำปกคลุมจนกลายเป็นสีส้มแดงไปทั่วทั้งบริเวณและในช่วงกลางคืนจะมีการประดับไฟให้ได้ชมกันอีกด้วย
นำท่านสู่ที่พัก โรงแรม  KAWAGUCHIKO TOMINOKO หรือเทียบเท่า
ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม(อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์แบบไม่อั้น)นำท่านอาบน้ำแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆที่เรียกว่า“ออนเซ็น”เพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดี
วันที่สี่ ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 – เมืองโตเกียว – ถนนสายต้นแปะก๊วย –  อิสระช้อปปิ้งชินจุกุ
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟที่ศักดิ์สิทธิ์ และ สวยงามที่สุดในโลก ซึ่งนับว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น มีความสูงถึง 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) รอบ ๆ ภูเขาฟูจิ เต็มไปด้วยธรรมชาติอันงดงาม และเป็นอุทยานแห่งชาติฟูจิฮะโกะเนะอิซุ มีทะเลสาบ 5 แห่ง ได้แก่ยะมะนะกะโกะ คะวะงุจิโกะ โมโตสุโกะ โชจินโกะ ไซโก้ และมีออนเซนหลายแห่งนำท่านสัมผัสกับความงามของภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหากอากาศไม่เอื้ออำนวย นำท่านชมวิวสวยงามด้านล่างเพื่อความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสำคัญ)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนำท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียวนำท่านเดินทางสู่ถนนที่เรียงรายไปด้วยต้นแปะก๊วยซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2449 โดยมีแปะก๊วยมากมายเรียงราย จนได้ชื่อว่าเป็นถนนสายแป๊ะก๊วย ที่นี่ จะเป็นไฮไลท์สำคัญ ของฤดูใบไม้ร่วง ที่มีความงดงามเป็นอย่างมากนำท่านเดินทางสู่อิสระช้อปปิ้งชินจุกุ แหล่งรวมห้างร้านดัง อาทิ BIG CAMERA,YODOBASHI,MATSUMOTO KIYOSHI, ISETAN, MARUI, LUMINE และอีกมากมายและเป็นแหล่งรวมสินค้าทุกชนิด ที่ท่านสามารถหาซื้อได้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกายกระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ นาฬิกา น้ำหอม สินค้ามียี่ห้อ (แบรนด์ชั้นนำต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้อง สินค้ามือสอง และยังรวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆมากมายด้วยพร้อมนำท่านช้อปปิ้งร้าน 100 เยน ที่รวบรวมสินค้าตั้งแต่ขนม อาหารสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องเขียน เครื่องครัว อุปกรณ์เสริมความงาม ของกระจุกกระจิกน่ารักสไตล์ญี่ปุ่น และอีกมากมายที่ราคาเพียง 100 เยน... ให้ท่านอิสระซื้อของฝาก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก SHINJUKU WASHINGTONHOTEL หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า วัดอาซะกุซ่า – MITSUI OUTLET – โอไดบะ ช้อปปิ้ง – สนามบินฮาเนดะ    
เช้า 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
วัดอาซากุซะ คันนอน หรือวัดเซนโซจิ วัดที่มีชี่อเสียงของเมืองโตเกียว มีลักษณะโดดเด่นโดยมีประตูทางเข้าชั้นนอกที่เรียกว่า Kaminarimon (ประตูเทพเจ้าสายฟ้า) กลางประตู มีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ มีรูปแกะสลักเทพเจ้าสายฟ้าและเทพเจ้าสายลมทำหน้าที่เป็นทวารบาล อยู่สองข้างประตู จากประตูชั้นนอกสู่ประตูหลักด้านในวัด เป็นถนนความยาว         ประมาณ 200 เมตร เรียกว่า Nakamise สองข้างทางมีร้านขายของพื้นเมืองของญี่ปุ่น อาทิ ชุดยูกะตะ พัด ดาบซามุไร ของเล่น แมวกวัก เครื่องลาง ของที่ระลึกของญี่ปุ่นทุกชนิดขนมญี่ปุ่น ไอศรีม และอีกมากมาย และเมื่อผ่านประตูหลัก    Hozomon เข้ามาก็จะถึงลานด้านหน้าตรงกลางลานจะมีกระถางธูปปักอยู่ข้างกระถางมีที่ล้างมือคล้ายกับว่าให้ชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ ก่อนไหว้พระ และเมื่อจุดธูปแล้ว คนญี่ปุ่นมักจะเอามือกวักควันธูปเข้าหาตัวด้วยเชื่อว่าจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง, สติปัญญาดี, เงินทองไหลเข้ากระเป๋า จากนั้นก็มุ่งหน้าสู่อารามหลักที่โอ่อ่าและสงบเงียบ ด้านข้างอารามเป็นเจดีย์ 5 ชั้น และศาลเจ้าซึ่งสร้างขึ้นโดย โชกุนโตกุกาว่า อิเอมิทซึ ในศตวรรษที่ 17หลังจากนั้น นำท่านช้อปปิ้ง มิตซุย เอ้าท์เล็ต ศูนย์รวมแฟชั่นทันสมัยแหล่งรวมพลของสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังจากทั่วโลกประกอบด้วยแบรนด์ดังถึง 128 แบรนด์ อาทิเช่น Coach Armani,  Ralph Lauren, Seigo เพียบพร้อมด้วยสินค้าสำหรับทุกคนตั้งแต่สินค้าแฟชั่นหญิงชาย และเด็ก จนถึงอุปกรณ์กีฬา และสินค้าทั่วไป
เที่ยง 
รับประทานอาหารกลางวันและอาหารค่ำอิสระตามอัธยาศัย
นำท่านสู่ โอไดบะ แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของเมืองโตเกียวให้ท่านได้ถ่ายรูปชมวิว  ทิวทัศน์อันสวยงามของโตเกียวเบย์ และสะพานเรนโบว์ สัญลักษณ์ของเมืองโตเกียว
นำท่านเดินทางสู่สนามบินฮาเนดะ
วันที่หก สนามบินฮาเนดะ  – กรุงเทพ ฯ
00.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ JL033
05.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
 
อัตราค่าบริการ 23– 28 พฤศจิกายน 2560
วันเดินทาง ผู้ใหญ่ 1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว เพิ่ม
23 - 28 พฤศิจกายน 2560
45,900
44,900
44,900
42,900
8,900
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
31,900
29,900
29,900
27,900
8,900
ราคาเด็กทารก อายุ ต่ำกว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางจำนวน 30 ท่านขึ้นไป***
หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 
    อัตรานี้รวม
 •  ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ราคานี้รวมภาษีน้ำมัน ณ. วันที่ 17 ก.ค. 2560  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน้ำมันขึ้น หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น     
 • ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น                     
 • ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น                                                                               
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น                                                                                              
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท(หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ...)
   อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต           
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจาก
 • รายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น                              
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ทิปไกด์ และทิปคนขับรถ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์
    ​เงื่อนไขการชำระ
เมื่อท่านทำการจองทัวร์กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บมัดจำค่าทัวร์ท่านละ  10,000-20,000 บาท (ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนที่เหลือต้องชำระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ
 
    เงื่อนไขการยกเลิก
***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทำการจองทัวร์***
หากท่านได้ทำการจองทัวร์  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน                              ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-30 วัน                        หักค่ามัดจำ 
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วัน                        หักค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง    8-14  วัน                      หักค่าใช้จ่าย  75 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-7  วัน                         หักค่าใช้จ่าย  100% ของราคาทัวร์
 • ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้  เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่  หักค่าใช้จ่าย 100%
*** ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้  เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด***
 
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน
ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก
 เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter)
 • สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
 • สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) 
 • กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนักเกิน (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
 • ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร 
หมายเหตุ.. (สำคัญมาก ผู้โดยสารที่เดินทางต้องรับทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง
 1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
 2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย  ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน
 3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว
 4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้
** กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง
** กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
** กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
(ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
 
 
 
 
รายละเอียดเงื่อนไขการเดินทาง
JAPAN KOYO ILLUMINATION COOL ROUTE A 6D3N
JAPAN KOYO ILLUMINATION COOL ROUTE A 6D3N
 • คุณมุก (ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 16-20 กรกฎาคม 2559)
 • ​​คุณตัวเล็ก-คุณโอ๊ค (Truly Singapore 9-11 กรกฎาคม 2559)
 • คุณพ่อธนาคม-คุณแม่อรอนงค์ (เวียดนามโฮจิมันห์ มุยเน่ ดาลัด 11-14 มิถุนายน 2559)
 • พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า (ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ มาเก๊า 1-4 มิถุนายน 2559)
 • คุณตุ้ยและครอบครัว (ฟุกุโอกะ 18-22 พฤษภาคม 2559)
 • ครอบครัวคุณมุก (มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 13-15 พฤษภาคม 2559)
 • คุณเปิ้ลและครอบครัว (พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 22 – 24 เมษายน 2559)
 • คุณสูงและครอบครัว (HI SAPPORO 6D4N 12-17 เมษายน 2559)
 • คุณไพรวัลย์(เกาหลีใต้ 18-22 เมษายน 2559)
 • คุณเก๋และครอบครัว (SORAK SAKURA IN KOREA 5D3N_11-15 เมษายน 2559)
 • คุณกี้และเพื่อน (SORAK-SAKURA IN KOREA 5-9 เมษายน 2559)
 • คุณแป๋ว - คุณหมู (ปูซาน เกาหลีใต้ 6-10 เมษายน 2559)
 • คุณนุชและครอบครัว (ฮอกไกโด Last snow 3-7 เมษายน 2559)
 • Sakura Japan 29 มีนาคม -2 เมษายน 2559
 • คุณเกียรติชัยและภรรยา (Bella Italy 22-29 มีนาคม 2559)
 • คุณมุกและครับครัว (ปูซาน เกาหลีใต้ 20-24 กุมภาพันธ์ 2559)
 • คุณตัวเล็ก-คุณโอ๊ค (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2559)
 • คุณออย ฮ่องกง-พักเวเนเชี่ยน 19-22 กุมภาพันธ์ 2559
 • คุณน้อยโหน่งและครอบครัว Lovely Kyushu 18-22 กุมภาพันธ์ 2559
 • คุณวิโภชน์และครอบครัว เกาหลี 16-20 ธันวาคม 2558
 • คุณปูน ICE FISHING IN KOREA 5D3N (ตกปลา พักสกีรีสอร์ท) 10-14 มกราคม 2559
 • คุณตุ๊กและคุณแม่ ล่องเรือสำราญ Costa Victoria เส้นทาง ภูเก็ต - สิงคโปร์ - ภูเก็ต (9-13 ธันวาคม 2558)
 • คุณมารยาท ไต้หวัน เย่หลิ่ว สุริยันจันทรา 9-13 ธันวาคม 2558
 • คุณน้อง จันทัปปภา เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2558
 • คุณจ๋า กวินทรา เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี 22-26 ตุลาคม 2558
 • คุณปอย_มัลดีฟส์ 12-14 ตุลาคม 2558_Centara Ras Fushi
 • เกาหลี มีนาคม 2558
 • คุณธิชา_ฮ่องกง-ฮอกไกโด 9-14 มกราคม 2558
 • ซิดนีย์ บลูเมาท์เท่นส์ เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 4 วัน
 • กรมการทหารช่าง สาธารณรัฐเกาหลี 16-21 กันยายน 2558
 • Wisara Group (เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 31 ก.ค. – 3 ส.ค.58)
 • ฮอกไกโด By Tabi Japan
 • AIS โซล ซอรัคซาน (พฤศจิกายน 2552)
 • Unicity France 14-19 September 2011
 • สเปน โปรตุเกส (คุณสินี)
 • AIS ปักกิ่ง 16-20 มคราคม 2551
 • ผู้โชคดีจากกิจกรรม KKBOX by AIS
 • Hokkaido Snow Festival 2015 (Tabi Japan 7-12ก.พ.58)
 • เกาหลี 21-25 พ.ย.2557 (กรุ๊ปส่วนตัวเฮียโว่)
 • โตเกียว ไร่สตอเบอรี่ บัส1 (Tabi Japan 13-17 มี.ค.2557)
 • Hokkaido 17-22 ต.ค.2557 (การบินไทย) (ไกด์คุณไปป์)
 • โตเกียว ฟูจิ 19-23 ตุลาคม 2557 (การบินไทย) (ไกด์คุณทิพย์)
 • โตเกียว ฟูจิ 18-23 ต.ค.2557 (Jet Asia) (ไกด์คุณเปา)
 • ยุโรปตะวันออก 10-17 เมษายน 2557 (Qatar Airways)
ID Line : modernplus
News Letter
© 2014 | Privacy Policy
All Rights Reserved