INFO@MODERNPLUS.COM
 • ทัวร์ญี่ปุ่น SURPRISE TOKYO OSAKA 5วัน3คืน บินการบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • SNOW FROST IN KOREA 5D3N XJ
 • ทัวร์เกาหลี...พักสกีรีสอร์ทตะลุยหิมะแรกที่เกาหลี 5วัน3คืน
 • HONG KONG 3D 2N BY CX
 • ทัวร์เชค ออสเตรีย ฮังการี 7วัน4คืน บินเอมิเรตส์
 • TOKYO STRONG STRONG 5วัน3คืน บิน AIR ASIA X
 • EXCITED IN SINGAPORE 3 D 2 N
 • MMR001 MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS BY DD
 • ซุปตาร์ขาวผ่อง (เป็นยองใย) 5วัน3คืน
ค้นหาโปรแกรมท่องเที่ยว
ทวีปที่ต้องการ
วันที่ต้องการ
งบประมาณ
JAPAN PRO!!! KOYO TOKYO-FUJI 5D3N
34,900.-
ชมเทศกาลประดับไฟ + ใบไม้เปลี่ยนสี
นั่งกระเช้าภูเขาคาชิ คาชิ -ล่องเรือทะเลคาวาคุชิโกะ - ช้อปปิ้งโกเทมบะ เอ้าท์เล็ท 
ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 - โอชิโนะ ฮักไก - เทศกาลประดับไฟครั้งยิ่งใหญ่ -โตเกียว 
วัดอาซะกุซ่า - ช้อปปิ้งชินจุกุ -ถนนแป๊ะก๊วย - โอไดบะ -เมืองนาริตะ
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินนาริตะ 
20.45 น. พร้อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ เจ้าหน้าที่จากบริษัทคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ
23.50 น. ออกเดินทางสู่ สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบินแอร์เอเซียเอ็กซ์  เที่ยวบินที่ XJ 600
วันที่ 2    สนามบินนาริตะ - นั่งกระเช้าคะชิ คะชิ – ล่องเรือทะเลสาบคาวาคุชิโกะ -  โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าเลท                      
08.00 น. เดินทางถึง สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น นำท่านผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้วนำท่านขึ้นกระเช้าคะชิ คะชิ เป็นกระเช้าพาขึ้นไปชมวิวทะเลสาบคาวากูจิโกะจากยอดเขา Tenjo ซึ่งตั้งอยู่ทางตะวันออกของทะเลสาบที่ความสูง 400 เมตร ใช้เวลาไต่ขึ้นไปบนยอดพร้อมๆ กับ ชมวิวสวยๆ ไปด้วยประมาณ 15-20 นาที 
เที่ยง 
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารนำท่านเดินทางสู่ทะเลสาบคาวาคุชิโกะ ล่องเรือชมทะเลสาบคาวาคุชิโกะ ชมความงดงามของทะเลสาบที่ยิ่งใหญ่ในบรรดา 5 ทะเลสาบรอบภูเขาไฟฟูจิ จากนั้นนำท่านสู่ โกเท็มบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท อิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย แหล่งรวมสินค้านำเข้าและสินค้าแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดังไปทั่วโลก กับเอ้าท์เลทที่มีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งของญี่ปุ่น เพลิดเพลินกับสินค้าราคาไม่แพง ไม่ว่าจะเป็น เสื้อผ้า รองเท้า นาฬิกา กระเป๋าน้ำหอม และอีกมากมาย หลายหลายแบรนด์ดัง และพบกับคอลเลคชั่นเสื้อผ้า สินค้ามากมายใหม่ล่าสุด อาทิ MK Michel Klein, Morgan, Elle, Cynthia Rowley ฯลฯ เลือกซื้อกระเป๋า แบรนด์เนมยี่ห้อดังได้ที่ร้าน Bally, Prada, Gucci, Diesel, Tumi, Gap, Armany ฯลฯ เลือกดูเครื่องประดับ และนาฬิกาหรูอย่าง Tag Heuer, Agete, S.T.Dupont, Tasaki, Longines ฯลฯ รองเท้าแฟชั่น Hush Puppies, Scotch Grain, Skechers, Hogan ฯลฯ
นำท่านสู่ที่พัก โรงแรม  FUJI TOMINOKO หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม (อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น) นำท่านอาบน้ำแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆที่เรียกว่า“ออนเซ็น”เพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดี
วันที่ 3   ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 - โอชิโนะ ฮักไก - ชมเทศกาลประดับไฟกลางคืน
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ซึ่งเป็นภูเขาไฟที่ยังดับไม่สนิท และเป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศญี่ปุ่นโดยมี ความสูงถึง 3,776 เมตร ให้ทุกท่านได้ร่วมเก็บภาพถ่ายเป็นที่ระลึก กับภูเขาไฟที่ถือได้ว่ามีความ   สวยงามและเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น(การขึ้นชมภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากอากาศไม่เอื้ออำนวย ทางบริษัทฯ ขอ นำท่านชมวิสวยงามด้านล่าง เพื่อความปลอดภัยของทุกท่านเป็นสำคัญ)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารโอชิโนะ ฮักไก สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง และได้รับความนิยมเป็นอย่างมากและยังเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่งซึ่งที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเชื่อถือกันมาช้านาน เชื่อกันว่าบ่อน้ำแห่งนี้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งเกิดจากน้ำฝนไหลผ่านด้านบนของภูเขาไฟฟูจิและซึมผ่านเข้ามาด้านใน สุดท้ายไหลลงสู่ด้านล่างซึ่งใช้ระยะเวลายาวนานถึง 3-4 ปี ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อกันอีกว่าหากได้ดื่มน้ำจากบ่อแห่งนี้จะทำให้สุขภาพแข็งแรง และจะโชคดี และทำให้ชีวิตมีความสุขอีกด้วย นอกจากนี้ให้ท่านเลือกซื้อของฝากของที่ระลึกจากร้านค้าที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณนั้นอย่างอิสระตามอัธยาศัยชมเทศกาลไฟประดับยามค่ำคืนท่านจะได้พบกับการประดับไฟ ซึ่งมีชื่อเสียงติดอันดับต้นๆของประเทศญี่ปุ่น การจัดแสดงไฟทั้งสวยงาม, อลังการ, มีเอกลักษณ์ และจำนวนไฟที่ใช้จัดแสดงนั้นมากมายจนนับไม่ถ้วนอีกทั้งการจัดแสดงไฟนั้น ยังมีการปรับแต่งให้สวยงาม และแตกต่างกันไปในแต่ละปีนำท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียว
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม SHINJUKU WASHINGTON หรือเทียบเท่า
วันที่ 4 วัดอาซากุซะ - โตเกียว สกายทรี – ช้อปปิ้งชินจุกุ – ถนนต้นแปะก๊วย - โอไดบะ
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดอาซากุซะ คันนอน หรือวัดเซนโซจิ วัดที่มีชี่อเสียงของเมืองโตเกียว มีลักษณะโดดเด่นโดยมีประตูทางเข้าชั้นนอกที่เรียกว่า Kaminarimon (ประตูเทพเจ้าสายฟ้า) กลางประตู มีโคมไฟสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่มีรูปแกะสลักเทพเจ้าสายฟ้าและเทพเจ้าสายลมทำหน้าที่เป็นทวารบาล อยู่สองข้างประตูจากประตูชั้นนอกสู่ประตูหลักด้านในวัดเป็นถนนความยาวประมาณ200เมตรเรียกว่าNakamiseสองข้างทางมีร้านขายของพื้นเมืองของญี่ปุ่น อาทิ ชุดยูกะตะ พัด ดาบซามุไร ของเล่น แมวกวักเครื่องลาง ของที่ระลึกของญี่ปุ่นทุกชนิด ขนมญี่ปุ่น ไอศรีม และอีกมามาย และเมื่อผ่าน ประตูหลัก Hozomon เข้ามาก็จะถึงลานด้านหน้า ตรงกลางลานจะมีกระถางธูปปักอยู่ข้างกระถางมีที่ล้างมือคล้ายกับว่าให้ชำระร่างกายให้ บริสุทธิ์ ก่อนไหว้พระ และเมื่อจุดธูปแล้ว คนญี่ปุ่นมักจะเอามือกวักควันธูปเข้าหาตัว ด้วยเชื่อว่าจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรงสติปัญญาดี, เงินทองไหลเข้ากระเป๋า จากนั้นก็มุ่งหน้าสู่อารามหลักที่โอ่อ่าและสงบ
 เงียบ ด้านข้างอารามเป็นเจดีย์ 5 ชั้น และศาลเจ้าซึ่งสร้างขึ้นโดย โชกุนโตกุกาว่าอิเอมิทซึ ในศตวรรษที่ 17 พร้อมให้ท่านได้เก็บภาพ โตเกียว สกายทรี (ด้านนอก) หรือที่เรียกว่า  The New Tokyo Tower  แลนด์ มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโตเกียว สุดยอดสถาปัตยกรรม ที่มีความสูงถึง 634 เมตร ณ เมืองโตเกียวมหานครที่มีความเจริญเป็นอันดับต้นๆของโลก โดยภายใน โตเกียว สกายทรี มีสิ่งอำนวยความ สะดวกครบครัน เช่น ตึกส่งสัญญาณคลื่นโทรทัศน์แบบดิจิตัล, วิทยุ, ระบบเครือข่ายไร้สาย, ห้องส่งสัญญาณโทรทัศน์ในโตเกียว, พื้นที่เพื่อการค้า,และจุดชมวิว 2ระดับ อยู่ที่ความสูง 350 เมตร และ450 เมตร 
อิสระช้อปปิ้งย่านดังชินจูกุ แหล่งรวมห้างร้านดัง อาทิ BIG CAMERA, YODOBASHI,MATSUMOTO KIYOSHI, ISETAN, MARUI, LUMINE และอีกมากมาย และเป็นแหล่งรวมสินค้าทุกชนิด ที่ท่านสามารถหาซื้อได้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย กระเป๋า รองเท้าเครื่องสำอางค์ นาฬิกา น้ำหอม สินค้ามียี่ห้อ (แบรนด์ชั้นนำต่างๆเครื่องใช้ไฟฟ้า กล้อง สินค้ามือสอง และยังรวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆมากมายด้วยพร้อมนำท่านช้อปปิ้งร้าน 100 เยน ที่รวบรวมสินค้าตั้งแต่ขนม อาหารสำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องเขียน เครื่องครัว อุปกรณ์เสริมความงาม ของกระจุกกระจิกน่ารักสไตล์ญี่ปุ่น และอีกมากมายที่ราคาเพียง 100 เยน... ให้ท่านอิสระซื้อของฝาก
เที่ยง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ginkgo avenue tokyo นำท่านเดินทางสู่ถนนสายแป๊ะก๊วย  ถนนที่เรียงรายไปด้วยต้นแปะก๊วย ซึ่งถือเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพ. ศ. 2449 โดยมีแปะก๊วยมากมายเรียงราย จนได้ชื่อว่าเป็นถนนสายแป๊ะก๊วย ที่นี่จะเป็นไฮไลท์สำคัญ ของฤดูใบไม้ร่วง ที่มีความงดงามเป็นอย่างมากนำท่านสู่โอไดบะแหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของเมืองโตเกียวให้ท่านได้ถ่ายรูปชมวิวทิวทัศน์อันสวยงามของโตเกียวเบย์นำท่านเดินทางสู่เมืองนาริตะ
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม NARITA TOYOKO INN หรือเทียบเท่า
วันที่ 5 สนามบินนาริตะ – กรุงเทพฯ                                                                                           
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ
09.15 น.  ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินแอร์เอเซียเอ็กซ์ เที่ยวบินที่ XJ 601
13.45 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
อัตราค่าบริการ
  พฤศจิกายน 2560
 
ผู้ใหญ่
1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว เพิ่ม
1 – 5 พฤศจิกายน 60
34,900
34,900
34,900
31,900
7,900
8 – 12 พฤศจิกายน 60
34,900
34,900
34,900
31,900
7,900
15 – 19 พฤศจิกายน 60
34,900
34,900
34,900
31,900
7,900
22 – 26 พฤศจิกายน 60
35,900
35,900
35,900
32,900
7,900
29 – 3 ธันวาคม 60
35,900
35,900
35,900
32,900
7,900
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
25,900
25,900
25,900
22,900
7,900
ราคาเด็กทารก อายุ ต่ำกว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางจำนวน 30 ท่านขึ้นไป***
หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 
อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ราคานี้รวมภาษีน้ำมัน ณ. วันที่ 18 ก.ค. 2560  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน้ำมันขึ้น หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
(หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงิน
ท่านละ  500,000 บาท ...) 
 
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต  
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจาก
 • รายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ทิปไกด์ และทิปคนขับรถ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์
 
เงื่อนไขการชำระ
เมื่อท่านทำการจองทัวร์กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บมัดจำค่าทัวร์ท่านละ  10,000-20,000 บาท (ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนที่เหลือต้องชำระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ 
 
เงื่อนไขการยกเลิก
***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทำการจองทัวร์***
หากท่านได้ทำการจองทัวร์  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน   ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-30 วัน  หักค่ามัดจำ  
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วัน หักค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง    8-14  วัน  หักค่าใช้จ่าย  75 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-7  วัน หักค่าใช้จ่าย  100% ของราคาทัวร์
 • ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้  เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่  หักค่าใช้จ่าย 100%
*** ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้  เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด***
 
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก 
เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 
  สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
 สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) 
   กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนักเกิน (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
   ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร 
 
หมายเหตุ.. (สำคัญมาก ผู้โดยสารที่เดินทางต้องรับทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย  ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน
3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้
** กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง 
** กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
** กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
              (ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
 
 
 
 
 
 
 
 
รายละเอียดเงื่อนไขการเดินทาง
JAPAN PRO!!! KOYO TOKYO-FUJI 5D3N
JAPAN PRO!!! KOYO TOKYO-FUJI 5D3N
 • คุณมุก (ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 16-20 กรกฎาคม 2559)
 • ​​คุณตัวเล็ก-คุณโอ๊ค (Truly Singapore 9-11 กรกฎาคม 2559)
 • คุณพ่อธนาคม-คุณแม่อรอนงค์ (เวียดนามโฮจิมันห์ มุยเน่ ดาลัด 11-14 มิถุนายน 2559)
 • พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า (ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ มาเก๊า 1-4 มิถุนายน 2559)
 • คุณตุ้ยและครอบครัว (ฟุกุโอกะ 18-22 พฤษภาคม 2559)
 • ครอบครัวคุณมุก (มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 13-15 พฤษภาคม 2559)
 • คุณเปิ้ลและครอบครัว (พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 22 – 24 เมษายน 2559)
 • คุณสูงและครอบครัว (HI SAPPORO 6D4N 12-17 เมษายน 2559)
 • คุณไพรวัลย์(เกาหลีใต้ 18-22 เมษายน 2559)
 • คุณเก๋และครอบครัว (SORAK SAKURA IN KOREA 5D3N_11-15 เมษายน 2559)
 • คุณกี้และเพื่อน (SORAK-SAKURA IN KOREA 5-9 เมษายน 2559)
 • คุณแป๋ว - คุณหมู (ปูซาน เกาหลีใต้ 6-10 เมษายน 2559)
 • คุณนุชและครอบครัว (ฮอกไกโด Last snow 3-7 เมษายน 2559)
 • Sakura Japan 29 มีนาคม -2 เมษายน 2559
 • คุณเกียรติชัยและภรรยา (Bella Italy 22-29 มีนาคม 2559)
 • คุณมุกและครับครัว (ปูซาน เกาหลีใต้ 20-24 กุมภาพันธ์ 2559)
 • คุณตัวเล็ก-คุณโอ๊ค (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2559)
 • คุณออย ฮ่องกง-พักเวเนเชี่ยน 19-22 กุมภาพันธ์ 2559
 • คุณน้อยโหน่งและครอบครัว Lovely Kyushu 18-22 กุมภาพันธ์ 2559
 • คุณวิโภชน์และครอบครัว เกาหลี 16-20 ธันวาคม 2558
 • คุณปูน ICE FISHING IN KOREA 5D3N (ตกปลา พักสกีรีสอร์ท) 10-14 มกราคม 2559
 • คุณตุ๊กและคุณแม่ ล่องเรือสำราญ Costa Victoria เส้นทาง ภูเก็ต - สิงคโปร์ - ภูเก็ต (9-13 ธันวาคม 2558)
 • คุณมารยาท ไต้หวัน เย่หลิ่ว สุริยันจันทรา 9-13 ธันวาคม 2558
 • คุณน้อง จันทัปปภา เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2558
 • คุณจ๋า กวินทรา เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี 22-26 ตุลาคม 2558
 • คุณปอย_มัลดีฟส์ 12-14 ตุลาคม 2558_Centara Ras Fushi
 • เกาหลี มีนาคม 2558
 • คุณธิชา_ฮ่องกง-ฮอกไกโด 9-14 มกราคม 2558
 • ซิดนีย์ บลูเมาท์เท่นส์ เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 4 วัน
 • กรมการทหารช่าง สาธารณรัฐเกาหลี 16-21 กันยายน 2558
 • Wisara Group (เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 31 ก.ค. – 3 ส.ค.58)
 • ฮอกไกโด By Tabi Japan
 • AIS โซล ซอรัคซาน (พฤศจิกายน 2552)
 • Unicity France 14-19 September 2011
 • สเปน โปรตุเกส (คุณสินี)
 • AIS ปักกิ่ง 16-20 มคราคม 2551
 • ผู้โชคดีจากกิจกรรม KKBOX by AIS
 • Hokkaido Snow Festival 2015 (Tabi Japan 7-12ก.พ.58)
 • เกาหลี 21-25 พ.ย.2557 (กรุ๊ปส่วนตัวเฮียโว่)
 • โตเกียว ไร่สตอเบอรี่ บัส1 (Tabi Japan 13-17 มี.ค.2557)
 • Hokkaido 17-22 ต.ค.2557 (การบินไทย) (ไกด์คุณไปป์)
 • โตเกียว ฟูจิ 19-23 ตุลาคม 2557 (การบินไทย) (ไกด์คุณทิพย์)
 • โตเกียว ฟูจิ 18-23 ต.ค.2557 (Jet Asia) (ไกด์คุณเปา)
 • ยุโรปตะวันออก 10-17 เมษายน 2557 (Qatar Airways)
ID Line : modernplus
News Letter
© 2014 | Privacy Policy
All Rights Reserved