INFO@MODERNPLUS.COM
 • ทัวร์ญี่ปุ่น SURPRISE TOKYO OSAKA 5วัน3คืน บินการบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • SNOW FROST IN KOREA 5D3N XJ
 • ทัวร์เกาหลี...พักสกีรีสอร์ทตะลุยหิมะแรกที่เกาหลี 5วัน3คืน
 • HONG KONG 3D 2N BY CX
 • ทัวร์เชค ออสเตรีย ฮังการี 7วัน4คืน บินเอมิเรตส์
 • TOKYO STRONG STRONG 5วัน3คืน บิน AIR ASIA X
 • EXCITED IN SINGAPORE 3 D 2 N
 • MMR001 MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS BY DD
 • ซุปตาร์ขาวผ่อง (เป็นยองใย) 5วัน3คืน
ค้นหาโปรแกรมท่องเที่ยว
ทวีปที่ต้องการ
วันที่ต้องการ
งบประมาณ
JAPAN SKI ILLUMINATION COOL ROUTE 6D4N
52,900.-
 
 • เล่นสกี - เก็บผลไม้ - เทศกาลไฟประดับ
 • โอซาก้า - เกียวโต - ศาลเจ้าฟูชิมิ อินาริ
 • ชมเทศกาลไฟ นาบานาโนะ ชาโดะ - ปราสาทนาโงย่า
 • เก็บผลไม้ - ศาลเจ้าคุโนชังโทโชกุ - เล่นสกี+กระดานเลื่อนหิมะ
 • ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น5 - โอชิโนะฮักไก -โตเกียว -ช้อปปิ้งชินจุกุ
 • ช้อปปิ้งหรือโตเกียวดิสนีย์แลนด์ - วัดอะซะกุซ่า - นาริตะ - อิออน
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – สนามบินคันไซ 
21.00 น. กรุ๊ปทัวร์พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 8 แถว R เคาน์เตอร์สายการบินเจแปนแอร์ไลน์เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับดูแลด้านเอกสารเช็คอินและสัมภาระในการเดินทาง
23.00 น. เหิรฟ้าสู่ประเทศญี่ปุ่นโดย สายการบินเจแปนแอร์ไลน์เที่ยวบินที่ JL728
วันที่ 2 โอซาก้า – เกียวโต - วัดคิโยมิสึ -  ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ –ชมเทศกาลไฟประดับนาบะนะ โนะ ซาโต้ 
06.00 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเมืองคันไซโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นหลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านเดินทางสู่สถานที่ท่องเที่ยวนำท่านเดินทางสู่เมืองเกียวโตจากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดคิโยมิสึ หรือ   วัดน้ำใส (Kiyomizu-dera) ตั้งอยู่บนเนินเขาฮิงายามาสาเหตุที่เรียกว่า "วัดน้ำใส"  ก็เนื่องมาจากมีน้ำศักดิ์สิทธิ์จากแม่น้ำ 3 สาย   ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติไหลมาจากเทือกเขาโดยมีความเชื่อกันว่าหากได้ดื่มน้ำ3สายนี้สายแรกหมายถึงสติปัญญาเฉลียวฉลาดสายที่สองร่ำรวยมั่งคั่งและสายที่สามแข็งแรงโดยให้ท่านเลือกดื่มน้ำศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อนี้ได้ตามอัธยาศัย วัดคิโยมิสึสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 788 (สมัยนาระประมาณปีพ.ศ.1321)  เพื่อถวายแด่พระโพธิสัตว์กวนอิม 11 พักต์  หรือสร้างขึ้นมาก่อนที่เกียวโตจะเป็นเมืองหลวงของญี่ปุ่นวัดคิโยมิสึจึงได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกอันเก่าแก่กว่า1,500ปีและทางเดินขึ้นสู่วัดเรียกกันว่า “ถนนสายกาน้ำชา”เนื่องจากในอดีตเคยมีร้านขายถ้วยชาเครื่องปั้นดินเผาเรียงรายตลอดสองข้างทางปัจจุบันมีร้านขายของที่ระลึกสไตล์ญี่ปุ่น อาทิ ชุด กิโมโน ตุ๊กตาในชุดกิโมโน พัดสารพัดแบบ ร่ม เข็มกลัด  ที่ติดตู้เย็น เป็นต้น ขนมที่มีตัวอย่างให้  ชิมก่อนตัดสินใจซื้อ เช่น ขนมไส้ต่างๆที่มีส่วนผสมของชาเขียวของที่เกี่ยวกับศาสนาความเชื่อจำพวกเครื่องราง และอื่นๆ อีกมากมาย                  
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจากนั้นนำท่านชม ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ที่สถิตของพระแม่โพสภ เทพเจ้าที่เป็นที่นับถือยิ่งของประชาชนที่มาสักการะขอพรให้มีความเป็นอยู่อุดมสมบูรณ์ของเรื่องพืชพรรณธัญญาหารนำท่านสักการะพระแม่โพสภและเทพจิ้งจอก ที่ชาวญี่ปุ่นชื่อว่าเป็นทูตสวรรค์ ผู้คอยนำข่าวสารจากสรวงสวรรค์ลงมายังโลกมนุษย์ ท่านจะได้ตื่นตากับรูปปั้น ของเทพจิ้งจอกที่มีจำนวนมากมายนำท่านชมความสวยงามของ สวนดอกไม้นาบะนะ โนะ ซาโต้ เป็นสวนดอกไม้ที่ได้รวบรวมดอกไม้จากหลายแห่ง ทั้งในและประเทศญี่ปุ่น ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันแต่งแต้มสีสันให้สวนแห่งนี้สวยงามในทุก ๆ ฤดูกาลไปตลอดทั้งปี ไม่ว่าจะเป็นดอกบ๊วย ดอกท้อ ดอกทิวลิป ดอกเบโกเนีย ดอกกุหลาบ และดอกไฮเดรนเยีย เป็นต้นพิเศษ !! ท่านจะได้ดื่มด่าบรรยากาศสุดมหัศจรรย์ ไปกับ อิลูมิเนชั่น หรือการตกแต่งประดับ                                                  ประดาด้วยดวงไฟหลากสีหลอดเล็กๆกว่าแสนดวงเต็มพื้นที่ของสวนนาบานานะโนะซาโต้และในแต่ละปีจะมีการประดับตกแต่งไฟเป็นธีมต่างๆเช่นเมื่อปีที่แล้วเป็นอิลูมิเนชั่นภูเขาไฟฟูจิอันสวยงามกับท้องทะเลญี่ปุ่นอันกว้างใหญ่และ อุโมงค์ไฟ ที่ทอดยาว รวม ไปถึง การจัดไฟบนผิวน้ำ เต็มอิ่มกับการชื่นชมความงามของแสงสีได้ตามอัธยาศัย
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร นำท่านสู่ที่พัก โรงแรม NAGOYA SAKAE หรือเทียบเท่า
วันที่ 3   ปราสาทนาโกย่า - Hamamatsu Fruit Park เก็บผลไม้ - ศาลเจ้าคุโนซังโทโชกุ
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
รูปภาพที่เกี่ยวข้องนำท่านเดินทางสู่ปราสาทนาโกย่า ป็นปราสาทญี่ปุ่นตั้งอยู่ในนาโกย่ากลางญี่ปุ่น ในช่วงสมัยเอ      โดะปราสาทนาโกย่าเป็นหัวใจของหนึ่งในสิ่งที่สำคัญที่สุดเมืองปราสาทในญี่ปุ่นนาโกย่าปราสาทแห่งนี้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของนาโกย่าเป็นที่อยู่อาศัยของครัวเรือน 620,000 คูโบะโอวาริโทคุวะวะ มันถูกสร้างขึ้นตามลำดับของ Tokugawa Ieyasu ในปี ค.ศ. 1612และเป็นสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจและอำนาจของนาโกย่ามีการจัดแสดงนิทรรศการอธิบายการดำเนินชีวิตของขุนนางท้องถิ่นในหอคอยปราสาท (donjon หลัก)
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นำท่านเดินทางสู่ Hamamatsu Fruit Park คุณสามารถเพลิดเพลินกับการเก็บผลไม้ตามฤดูกาลต่างๆในสวนขนาดใหญ่ได้ถึงเก้าเท่าของโดมที่โตเกียวสวนผลไม้ของเมือง Hamamatsuเมือง Hamamatsu พื้นที่ทางทิศตะวันตกมีศูนย์อาหารและสถานที่กิจกรรมขณะที่บริเวณด้านตะวันออกมีสวนผลไม้นานาชนิด ทั้งผู้ใหญ่และเด็กสามารถเพลิดเพลินกับกิจกรรมต่างๆ        นำท่านเดินทางสู่ศาลเจ้าคุโนซังโทโชกุ(Kunozan Toshogu Shrine) มีบริเวณกว้างขวางและซับซ้อนด้วยอาคารจำนวนมากที่มีสีแดงสดใสแซมด้วยสีทองและการแกะสลักที่งดงามพร้อม ภาพวาดบนประตูโรมอน(Romon Gate)ซึ่งตั้งอยู่ทางด้านขวามือหลังจุดจำหน่ายตั๋วเมื่อเดินผ่านประตูจะพบกับหอกลองและโคมไฟทองแดงนำไปสู่ห้องโถงหลัก Haiden และ Hondenจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม FUJI TOMINOKO หรือเทียบเท่า
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (อิ่มอร่อยกับขาปูยักษ์ แบบไม่อั้น)นำท่านอาบน้ำแร่สปารีสอร์ทสไตล์ญี่ปุ่นแท้ๆที่เรียกว่า“ออนเซ็น”เพื่อสุขภาพและผิวพรรณที่ดี
วันที่ 4 เล่นสกี – เล่นกระดานเลื่อนหิมะฟรี - ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 -โอชิโนะ ฮักไก –โตเกียว - ช้อปปิ้งชินจุกุ
เช้า  
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมนำท่านเดินทางสู่ เมืองหิมะ สกีรีสอร์ทบนเนินเขา     มีความงดงามของภูเขาไฟฟูจิเป็นฉากหลัง ให้ท่านสนุกสนามกับกิจกรรมมากมายบนลานสกี (พิเศษสำหรับทุกท่าน...ให้ท่านสนุกกับนั่งเลื่อนกระดาน...ฟรี                           
***หมายเหตุ อุปกรณ์เครื่องเล่นทุกชนิดอื่นๆ ไม่รวมอยู่ในรายการค่าทัวร์ ..หากท่านสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ค่ะ***)
 ภูเขาไฟฟูจิ ชั้น 5 ภูเขาไฟที่ได้ชื่อว่าเป็นภูเขาไฟที่ศักดิ์สิทธิ์ และ สวยงามที่สุดในโลก ซึ่งนับว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศญี่ปุ่น มีความสูงถึง 3,776 เมตร (12,388 ฟุต) รอบ ๆ ภูเขาฟูจิ เต็มไปด้วยธรรมชาติอันงดงาม และเป็นอุทยานแห่งชาติฟูจิฮะโกะเนะอิซุ มีทะเลสาบ 5 แห่ง ได้แก่ ยะมะนะกะโกะ คะวะงุจิโกะ โมโตสุโกะ โชจินโกะ ไซโก้ และมีออนเซนหลายแห่งนำท่านสัมผัสกับความงามของภูเขาไฟฟูจิชั้น 5 บนระดับความสูงที่ 2,500 เมตร(ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศหากอากาศไม่เอื้ออำนวย นำท่านชมวิวสวยงามด้านล่างเพื่อความ ปลอดภัยของทุกท่านเป็นสำคัญ)หากขึ้นภูเขาไฟฟูจิไม่ได้ นำท่านท่องเที่ยว โอชิโนะฮักไก ทดแทนโอชิโนะ ฮักไก สถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่ง และได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และยังเป็นจุดชมวิวภูเขาไฟฟูจิได้สวยงามที่สุดอีกจุดหนึ่งซึ่งที่นี่ยังเป็นที่ตั้งของบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ที่มีความเชื่อถือกันมาช้านาน เชื่อกันว่าบ่อน้ำแห่งนี้เป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเกิดจากน้ำฝนไหลผ่านด้านบนของภูเขาไฟฟูจิและซึมผ่านเข้ามาด้านใน สุดท้ายไหลลงสู่ด้านล่างซึ่งใช้ระยะเวลายาวนานถึง 3-4 ปี ซึ่งชาวญี่ปุ่นมีความเชื่อกันอีกว่า หากได้ดื่มน้ำจากบ่อแห่งนี้ จะทำให้สุขภาพแข็งแรง และจะโชคดี และทำให้ชีวิตมีความสุขอีกด้วย นอกจากนี้ให้ท่านเลือกซื้อ ของฝากของที่ระลึกจากร้านค้าที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณนั้นอย่างอิสระตามอัธยาศัย
เที่ยง  
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 นำท่านเดินทางสู่เมืองโตเกียวนำท่านเดินทางสู่ อิสระช้อปปิ้งชินจุกุ แหล่งรวมห้างร้านดัง อาทิ BIG CAMERA,            YODOBASHI,MATSUMOTO KIYOSHI, ISETAN, MARUI, LUMINE และอีกมากมาย        และเป็นแหล่งรวมสินค้าทุกชนิด ที่ท่านสามารถหาซื้อได้ที่นี่ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย   กระเป๋า รองเท้า เครื่องสำอางค์ นาฬิกา น้ำหอม สินค้ามียี่ห้อ (แบรนด์ชั้นนำต่างๆ เครื่องใช้ไฟฟ้า กล้อง สินค้ามือสอง และยังรวมไปถึงแหล่งบันเทิงกลางคืนและร้านอาหารต่างๆ มากมายด้วย  พร้อมนำท่านช้อปปิ้งร้าน 100 เยน ที่รวบรวมสินค้าตั้งแต่ขนม อาหาร สำเร็จรูป เครื่องแต่งกาย เครื่องเขียน เครื่องครัว อุปกรณ์เสริมความงาม ของกระจุกกระจิก น่ารักสไตล์ญี่ปุ่น และอีกมากมายที่ราคาเพียง 100 เยน... ให้ท่านอิสระซื้อของฝาก
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ชินจุกุ วอชิงตัน หรือเทียบเท่า
วันที่ 5
อิสระช้อปปิ้ง หรือ  โตเกียวดิสนีย์แลนด์ (จ่ายเพิ่ม 2,800 บาท)
ไม่มีรถโค้ชตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์)
เช้า 
 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมจากนั้นนำท่าน อิสระช้อปปิ้งในเมืองโตเกียว โดยไกด์ผู้ชำนาญเส้นทางจะคอยแนะนำแหล่งช้อปปิ้งให้กับท่าน หรือ เลือกเข้าสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ไม่มีรถโค้ชตลอดวัน / เดินทางโดยรถไฟตลอดวัน (ค่ารถไฟไม่รวมในค่าทัวร์)นำท่านเดินทางสู่แหล่ง ช้อปปิ้งในเมืองโตเกียว โดยไกด์ผู้ชำนาญเส้นทางจะคอยให้คำแนะนำเส้นทางให้กับท่าน โดยให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์การนั่งรถไฟในเมืองญี่ปุ่น ซึ่งสะดวกสบาย และตรงเวลาและถือว่าเป็นการคมนาคมที่คนญี่ปุ่นนิยมกันมากที่สุด ให้ท่านได้สัมผัสประสบการณ์แบบญี่ปุ่นแท้ๆ 
โตเกียวดิสนีย์แลนด์ หากท่านใดมีความประสงค์ที่จะเข้า สวนสนุกโตเกียวดิสนีย์แลนด์
                        จ่ายเพิ่ม ผู้ใหญ่ท่านละ 2,800 บาท / เด็ก 4-11 ปี ท่านละ 2,300 บาท
                           ***กรุณาแจ้งความประสงค์ก่อนการเดินทาง***
โตเกียวดิสนีย์แลนด์ ด้วยทุนสร้างกว่า 600 ล้านเหรียญ ได้เสกดินแดนในฝันของเด็กๆ และผู้ใหญ่นี้ขึ้นมา ดินแดนแห่งโลกจินตนาการกับการ์ตูนของวอลดิสนีย์ ที่มาปรากฎโฉม โชว์ความน่ารักกันที่นี่ทุกวัน อาทิ มิกกี้ มินนี่ เมาส์ โดนัลดักก์ พร้อมให้ท่านได้เก็บประสบการณ์อันแสนประทับใจกับการถ่ายรูปคู่กับตัวการ์ตูนดัง และสนุกสุดมันส์กับเครื่องเล่นสุดระทึก โดยโตเกียวดิสนีย์แลนด์ถูกแบ่งเป็น 7 โซน คือ 1.โซน World Bazaar โซนนี้ส่วนมากเป็นร้านขายของที่ระลึก ขนมของดิสนีย์ ให้ท่านเลือกซื้อของ ฝากกันแบบไม่อั้น, 2.โซน Adventure land โซนตะลุยป่า เครื่องเล่นที่แนะนำ คือ Pirate of the        Caribbean, 3.โซน Western land โซนดินแดนแห่งโลกตะวันตก เครื่องเล่นที่แนะนำคือ Big Thunder Mountain, 4.โซน Critter Country  เครื่องเล่นที่แนะนำ คือ Splash Mountain 5.โซน Fantasy land  ดินแดนแห่งเทพนิยาย เครื่องเล่นที่แนะนำ คือ Haunted Mansion, Pooh ‘s Hunny Hunt, Peter Pan’s Flight, 6.โซนToontown ดินแดนตัวการ์ตูนดิสนีย์, 7.โซน Tomorrow land ดินแดนแห่งโลกอนาคตSpace Mountain, Buzz Light year’s Astro Blasters และ Micro Adventure ดูภาพยนตร์ 3 มิติ เป็นต้น
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวันอิสระตามอัธยาศัยให้ท่านสนุกสนานท้าทายความมันส์หรืออิสระกับการช้อปปิ้งในสวนสนุกดิสนีย์แลนด์กันอย่างต่อเนื่อง
ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ อิสระตามอัธยาศัยจากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก โรงแรม ชินจุกุ วอชิงตัน หรือเทียบเท่า
วันที่ 6 วัดอาซากุซะ – นาริตะ - ห้างอิออน - สนามบินนาริตะ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรมวัดอาซากุซะ คันนอน หรือวัดเซนโซจิ วัดที่มีชี่อเสียงของเมืองโตเกียว มีลักษณะโดดเด่นโดยมีประตูทางเข้าชั้นนอกที่เรียกว่า Kaminarimon (ประตูเทพเจ้าสายฟ้า) กลางประตู มีโคม        ไฟสีแดงขนาดใหญ่แขวนอยู่ มีรูปแกะสลักเทพเจ้าสายฟ้าและเทพเจ้าสายลมทำหน้าที่เป็นทวารบาล อยู่สองข้างประตู จากประตูชั้นนอกสู่ประตูหลักด้านในวัด เป็นถนนความยาว ประมาณ 200 เมตร เรียกว่า Nakamise สองข้างทางมีร้านขายของพื้นเมืองของญี่ปุ่น อาทิ ชุดยูกะตะ พัด ดาบซามุไร ของเล่น แมวกวัก เครื่องลาง ของที่ระลึกของญี่ปุ่นทุกชนิด ขนมญี่ปุ่น ไอศรีม และอีกมากมาย และเมื่อผ่านประตูหลัก  Hozomon เข้ามาก็จะถึงลาน ด้านหน้า ตรงกลางลานจะมีกระถางธูปปักอยู่ข้างกระถางมีที่  ล้างมือคล้ายกับว่าให้ชำระร่างกายให้บริสุทธิ์ ก่อนไหว้พระ และเมื่อจุดธูปแล้ว คนญี่ปุ่นมักจะเอามือกวักควันธูปเข้าหาตัวด้วยเชื่อว่าจะช่วยให้สุขภาพแข็งแรง, สติปัญญาดี, เงินทองไหลเข้ากระเป๋า จากนั้นก็มุ่งหน้าสู่ อารามหลักที่โอ่อ่าและสงบเงียบ ด้านข้างอารามเป็นเจดีย์ 5 ชั้น และศาลเจ้าซึ่งสร้างขึ้นโดยโชกุนโตกุกาว่า อิเอมิทซึ ในศตวรรษที่ 17
นำท่านเดินทางสู่เมืองนาริตะ
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัยให้ท่านได้อิสระช้อปปิ้งใน ห้างอิออน ศูนย์รวมแห่งสินค้าชั้นนำนานาชนิด อาทิ นาฬิกา, กล้อง,กระเป๋า รองเท้า, เสื้อผ้า เป็นต้น และยังมี “ร้าน 100 เยน” สินค้าทีมีคุณภาพดีจากประเทศญี่ปุ่นแต่ราคาแสนจะถูก อิสระให้ท่านได้เพลินเพลินกับการ “เลือกชม และซื้อ” สินค้าตามอัธยาศัย      
นำท่านเดินทางสู่สนามบินนาริตะ
18.20 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินเจแปน แอร์ไลน์  เที่ยวบินที่ JL707
23.00 เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
อัตราค่าบริการ
  ธันวาคม  2560
วันเดินทาง
ผู้ใหญ่
1 ผู้ใหญ่+1 เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว เพิ่ม
6 – 11 ธันวาคม 60
52,900
49,900
49,900
46,900
8,900
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
37,900
35,900
35,900
33,900
8,900
13 – 18 ธันวาคม 60
52,900
49,900
49,900
46,900
8,900
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
37,900
35,900
35,900
33,900
8,900
20 – 25 ธันวาคม 60
52,900
49,900
49,900
46,900
8,900
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
37,900
35,900
35,900
33,900
8,900
29 ธ.ค– 3 มกราคม 61
62,900
59,900
59,900
55,900
8,900
ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
47,900
45,900
45,900
43,900
8,900
ราคาเด็กทารก อายุ ต่ำกว่า 2 ขวบ    ราคา  9,000 บาท
***หมายเหตุ     การเดินทางในแต่ละครั้งต้องมีผู้เดินทางจำนวน 30 ท่านขึ้นไป***
หากมีผู้เดินทางไม่ถึง 30 ท่าน ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ออกกรุ๊ป หรือเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 
อัตรานี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ชั้นทัศนาจรตามเส้นทางรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ราคานี้รวมภาษีน้ำมัน ณ. วันที่ 17 ก.ค. 2560  และ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับภาษีน้ำมันขึ้น หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม โดยทางบริษัท จะแจ้งให้ทราบก่อนการออกตั๋วเครื่องบิน ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าพาหนะรับส่งตามรายการนำเที่ยวที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าโรงแรมห้องพัก 2 ท่านต่อห้องตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุเท่านั้น
 • ค่าขนกระเป๋าเดินทางท่านละ 1 ใบน้ำหนักไม่เกิน 20 กก.
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
 • (หมายเหตุ...อายุ 6 เดือน – ไม่ถึง 1 ปี และ อายุ 76-85 ปี ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ  500,000 บาท ...) 
อัตรานี้ไม่รวม
 • ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง หรือพาสปอร์ต  
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือในรายการ เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มและอาหารที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่ทางบริษัทฯ จัดให้ เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีน้ำหนักเกินกว่าสายการบินกำหนด คือ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตสำหรับคนต่างด้าวที่กลับเข้าประเทศ
 • ค่าภาษีน้ำมันที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม หรือมีการเปลี่ยนแปลงกะทันหัน
 • ทิปไกด์ และทิปคนขับรถ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% ซึ่งต้องจ่ายเพิ่มจากราคาค่าทัวร์
เงื่อนไขการชำระ
เมื่อท่านทำการจองทัวร์กับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอเรียกเก็บมัดจำค่าทัวร์ท่านละ  10,000-20,000 บาท (ขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่เดินทาง หรือกฎของสายการบิน)  ส่วนที่เหลือต้องชำระทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วันทำการ 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 
***กรุณาพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ และเงื่อนไขการยกเลิกทัวร์ของบริษัท ก่อนท่านทำการจองทัวร์***
หากท่านได้ทำการจองทัวร์  ทางบริษัทฯ ถือว่าท่านได้รับทราบและยอมรับเงื่อนไขทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  45 วัน   ไม่เก็บค่าใช้จ่าย
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  21-30 วัน  หักค่ามัดจำ  
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15-20 วัน หักค่าใช้จ่าย  50 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง    8-14  วัน  หักค่าใช้จ่าย  75 % ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง    1-7  วัน หักค่าใช้จ่าย  100% ของราคาทัวร์
 • ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้  เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่  หักค่าใช้จ่าย 100%
*** ผู้เดินทางไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้  เนื่องจากเอกสารปลอมหรือการห้ามของเจ้าหน้าที่ ไม่ว่าเหตุผลใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด***
 
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องตั๋วเครื่องบิน 
 ในการเดินทางเป็นหมู่คณะ ผู้โดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชำระค่าใช้จ่ายส่วนต่างที่สายการบิน และบริษัททัวร์เรียกเก็บ และการจัดที่นั่งของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ซึ่งทางบริษัทฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณียกเลิกการเดินทาง และได้ดำเนินการออกตั๋วเครื่องบินไปแล้ว (กรณีตั๋ว REFUND ได้) ผู้เดินทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบินเท่านั้น 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม เรื่องโรงแรมที่พัก 
เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single) และห้องคู่ (Twin / Double) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
  กรณีมีงานจัดประชุมนานาชาติ ( Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมาก และห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการปรับเปลี่ยน หรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 
ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องสัมภาระ และค่าพนักงานยกกระเป๋า (Porter) 
    สำหรับน้ำหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้บรรทุกใต้ท้องเครื่องบิน คือ 20 กิโลกรัม (สำหรับผู้โดยสารชั้นประหยัด / Economy Class Passenger) การเรียกค่าระวางน้ำหนักเพิ่มเป็นสิทธิของสายการบินที่ท่านไม่อาจปฏิเสธได้ (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)สำหรับกระเป๋าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องได้ ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกว้าง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 นิ้ว) x 56 เซนติเมตร (21.5 นิ้ว) x 46 เซนติเมตร (18 นิ้ว) 
กรณีที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระส่วนของค่าใช้จ่ายที่สัมภาระน้ำหนักเกิน (ท่านต้องชำระในส่วนที่โดนเรียกเก็บเพิ่ม)
ทางบริษัทฯ ไม่รับผิดชอบ กรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร 
หมายเหตุ.. (สำคัญมาก ผู้โดยสารที่เดินทางต้องรับทราบ และยินยอม ก่อนการเดินทาง
1. รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรม ที่พัก การจราจร เหตุการณ์ทางการเมือง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม่ว่าจะด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เหนือการควบคุมจากทางบริษัททัวร์ฯ) โดยทางบริษัทจะคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ
2. หากท่านยกเลิกทัวร์ เนื่องจากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมือง สายการบิน สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย  ทั้งๆ ที่สายการบิน หรือในส่วนของการบริการทางประเทศที่ท่านเดินทางท่องเที่ยว ยังคงให้บริการอยู่เป็นปกติ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน
3. หากสถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่สามารถเข้าชมได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าใช้จ่าย เนื่องจากทางบริษัทได้ทำการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายไปแล้ว
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการ ไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน ในกรณีดังนี้
** กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง ห้ามผู้เดินทาง เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสียด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่ทางกองตรวจคนเข้าเมืองห้ามเดินทาง 
** กรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง 
** กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมือง ให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
              (ซึ่งทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนค่าทัวร์ทั้งหมด หรือบางส่วนให้กับท่าน หากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว
 
 
รายละเอียดเงื่อนไขการเดินทาง
JAPAN SKI ILLUMINATION COOL ROUTE 6D4N
JAPAN SKI ILLUMINATION COOL ROUTE 6D4N
 • คุณมุก (ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 16-20 กรกฎาคม 2559)
 • ​​คุณตัวเล็ก-คุณโอ๊ค (Truly Singapore 9-11 กรกฎาคม 2559)
 • คุณพ่อธนาคม-คุณแม่อรอนงค์ (เวียดนามโฮจิมันห์ มุยเน่ ดาลัด 11-14 มิถุนายน 2559)
 • พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า (ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ มาเก๊า 1-4 มิถุนายน 2559)
 • คุณตุ้ยและครอบครัว (ฟุกุโอกะ 18-22 พฤษภาคม 2559)
 • ครอบครัวคุณมุก (มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 13-15 พฤษภาคม 2559)
 • คุณเปิ้ลและครอบครัว (พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 22 – 24 เมษายน 2559)
 • คุณสูงและครอบครัว (HI SAPPORO 6D4N 12-17 เมษายน 2559)
 • คุณไพรวัลย์(เกาหลีใต้ 18-22 เมษายน 2559)
 • คุณเก๋และครอบครัว (SORAK SAKURA IN KOREA 5D3N_11-15 เมษายน 2559)
 • คุณกี้และเพื่อน (SORAK-SAKURA IN KOREA 5-9 เมษายน 2559)
 • คุณแป๋ว - คุณหมู (ปูซาน เกาหลีใต้ 6-10 เมษายน 2559)
 • คุณนุชและครอบครัว (ฮอกไกโด Last snow 3-7 เมษายน 2559)
 • Sakura Japan 29 มีนาคม -2 เมษายน 2559
 • คุณเกียรติชัยและภรรยา (Bella Italy 22-29 มีนาคม 2559)
 • คุณมุกและครับครัว (ปูซาน เกาหลีใต้ 20-24 กุมภาพันธ์ 2559)
 • คุณตัวเล็ก-คุณโอ๊ค (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2559)
 • คุณออย ฮ่องกง-พักเวเนเชี่ยน 19-22 กุมภาพันธ์ 2559
 • คุณน้อยโหน่งและครอบครัว Lovely Kyushu 18-22 กุมภาพันธ์ 2559
 • คุณวิโภชน์และครอบครัว เกาหลี 16-20 ธันวาคม 2558
 • คุณปูน ICE FISHING IN KOREA 5D3N (ตกปลา พักสกีรีสอร์ท) 10-14 มกราคม 2559
 • คุณตุ๊กและคุณแม่ ล่องเรือสำราญ Costa Victoria เส้นทาง ภูเก็ต - สิงคโปร์ - ภูเก็ต (9-13 ธันวาคม 2558)
 • คุณมารยาท ไต้หวัน เย่หลิ่ว สุริยันจันทรา 9-13 ธันวาคม 2558
 • คุณน้อง จันทัปปภา เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2558
 • คุณจ๋า กวินทรา เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี 22-26 ตุลาคม 2558
 • คุณปอย_มัลดีฟส์ 12-14 ตุลาคม 2558_Centara Ras Fushi
 • เกาหลี มีนาคม 2558
 • คุณธิชา_ฮ่องกง-ฮอกไกโด 9-14 มกราคม 2558
 • ซิดนีย์ บลูเมาท์เท่นส์ เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 4 วัน
 • กรมการทหารช่าง สาธารณรัฐเกาหลี 16-21 กันยายน 2558
 • Wisara Group (เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 31 ก.ค. – 3 ส.ค.58)
 • ฮอกไกโด By Tabi Japan
 • AIS โซล ซอรัคซาน (พฤศจิกายน 2552)
 • Unicity France 14-19 September 2011
 • สเปน โปรตุเกส (คุณสินี)
 • AIS ปักกิ่ง 16-20 มคราคม 2551
 • ผู้โชคดีจากกิจกรรม KKBOX by AIS
 • Hokkaido Snow Festival 2015 (Tabi Japan 7-12ก.พ.58)
 • เกาหลี 21-25 พ.ย.2557 (กรุ๊ปส่วนตัวเฮียโว่)
 • โตเกียว ไร่สตอเบอรี่ บัส1 (Tabi Japan 13-17 มี.ค.2557)
 • Hokkaido 17-22 ต.ค.2557 (การบินไทย) (ไกด์คุณไปป์)
 • โตเกียว ฟูจิ 19-23 ตุลาคม 2557 (การบินไทย) (ไกด์คุณทิพย์)
 • โตเกียว ฟูจิ 18-23 ต.ค.2557 (Jet Asia) (ไกด์คุณเปา)
 • ยุโรปตะวันออก 10-17 เมษายน 2557 (Qatar Airways)
ID Line : modernplus
News Letter
© 2014 | Privacy Policy
All Rights Reserved