INFO@MODERNPLUS.COM
 • ทัวร์ญี่ปุ่น SURPRISE TOKYO OSAKA 5วัน3คืน บินการบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • SNOW FROST IN KOREA 5D3N XJ
 • ทัวร์เกาหลี...พักสกีรีสอร์ทตะลุยหิมะแรกที่เกาหลี 5วัน3คืน
 • HONG KONG 3D 2N BY CX
 • ทัวร์เชค ออสเตรีย ฮังการี 7วัน4คืน บินเอมิเรตส์
 • TOKYO STRONG STRONG 5วัน3คืน บิน AIR ASIA X
 • EXCITED IN SINGAPORE 3 D 2 N
 • MMR001 MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS BY DD
 • ซุปตาร์ขาวผ่อง (เป็นยองใย) 5วัน3คืน
ค้นหาโปรแกรมท่องเที่ยว
ทวีปที่ต้องการ
วันที่ต้องการ
งบประมาณ
ลอนดอน สโตนเฮนจน์ อ๊อกซฟอร์ด 6วัน3คืน
39,900.-

● เยือนมหานครลอนดอน ถ่ายรูปหอนาฬิกา BIGBEN วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์  สะพาน Tower Bridge
● เมืองอ๊อกซฟอร์ด (Oxford) เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษา ชมมหาวิทยาลัยไครช์เชิร์ทเป็นสถานที่ถ่ายทำHarry Potter
● ชมกองหินประหลาด สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) 1ใน7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก
● เที่ยวเมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) เมืองบ้านเกิดของวิลเลียมส์ เช็คสเปียร์ นักเขียนบทละครชาวอังกฤษและกวีเอกผู้ยิ่งใหญ่ของโลก
● ช้อปปิ้งแบรนเนมระดับโลก บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ 
● ช้อปปิ้งบนถนนถนนอ๊อกฟอร์ด ถนนสายแฟชั่นชื่อดังกลางกรุงลอนดอน
วันที่ 1 กรุงเทพฯ  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  ท่าอากาศยานอาบูดาบี้ 
15.00 น. พร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโซนQ เคาน์เตอร์ สายการบิน เอทิฮัด แอร์เวย์ (EY) เจ้าหน้าที่บริษัทฯ ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารใบตม.และติดแท็กกระเป๋าก่อนขึ้นเครื่อง
18.08 น. เดินทางสู่ อาบูดาบี โดยสายการบินเอทิฮัด เที่ยวบินที่ EY 405
22.05 น. ถึงสนามบินนานาชาติ อาบูดาบี้ แวะเปลี่ยนเครื่องบินเพื่อท่านเดินทางสู่ สนามบินฮีทโธรว์กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ
วันที่ 2 สนามบินฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน – ซาลส์บัวรี่ - เสาหิน สโตนเฮนจ์ – เมืองอ๊อกซฟอร์ด - ลอนดอน  
02.25 น. นำท่านเดินทางสู่  ท่าอากาศยานฮีทโธรว์  ประเทศอังกฤษ เที่ยวบินที่ EY011
07.15 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ฮีทโธรว์ กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ (เวลาท้องถิ่นที่ประเทศอังกฤษช้ากว่าที่ไทย 7 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมายเวลา) ผ่านพิธีการประทับตราหนังสือเดินทางด่านตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระ จากนั้นนำท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศออกเดินทางสู่ เมืองซาลส์บัวรี่ (Salisbury) เมืองชนบทเล็กๆแบบอังกฤษอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงลอนดอนระหว่างทางท่านสามารถชมทัศนียภาพของชนบทอังกฤษทุ่งหญ้ากว้างที่สวยงามตามเส้นทางผ่าน นำท่านชมกองหินประหลาด สโตนเฮนจ์ (Stonehenge) 1ใน  7สิ่งมหัศจรรย์ของโลก  กองหินหรือแนวแท่งหินที่เป็นความลับดำมืดในช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์ แนวหินนี้มีขนาดมหึมาเรียงรายราวๆ 3กิโลเมตร ประกอบไปด้วยก้อนหินทรงสูงขนาดใหญ่ประมาณ112ก้อน ตั้งโดดเดี่ยวอยู่กลางทุ่งนา เป็นรูปวงกลมซ้อนกันอยู่3วงมีอายุประมาณปลายยุคหินถึงต้นยุคบรอนซ์ ให้ท่านได้เก็บภาพที่ระลึกถ่ายรูปตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองอ๊อกซฟอร์ด 
ที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่ 1)
เมืองอ๊อกซฟอร์ด (Oxford)เมืองที่มีชื่อเสียงในด้านการศึกษา ชมมหาวิทยาลัยไครช์เชิร์ท (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมด้านใน) ที่เก่าแก่อายุกว่าพันปี ไคร์ชเชิร์ทคอลเลจ ที่บางห้องใช้ เป็นสถานที่ ถ่ายทำภาพยนตร์แฮร์รี่พอตเตอร์ เป็นต้นนำท่านเดินชมเมืองที่เก่าแก่และสวยงาม แล้วผ่านชมสถานที่สำคัญต่างๆ เช่น โบสถ์ประจำเมือง จัตุรัส  กลางเมือง ศาลาว่าการประจำเมือง อาคารพิพิธภัณฑ์ต่างๆ และย่านการค้า นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก  
ค่ำ รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 2)
ที่พัก
Ibis Hotel  Heathrow /  Holiday Inn Express Dartford หรือระดับใกล้เคียงกัน
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)
วันที่ 3   ซิตี้ทัวร์ลอนดอน - ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน – หอนาฬิกาบิ๊กเบน – เวสต์มินสเตอร์แอบบีย์ –ถ่ายรูปพระราชวังบัคกิ้งแฮม – ตุรัสทราฟัลการ์ - ช้อปปิ้งถนนอ๊อกฟอร์ด                                                                    
เช้า 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 3)
นำท่านชมกรุงลอนดอนมหานครอันยิ่งใหญ่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์อันยาวนานเป็นเมืองหลวงแห่งเครือจักรภพ และศูนย์รวมอำนาจการปกครองของสหราชอาณาจักรในปัจจุบัน และเป็นศูนย์รวมสถาปัตยกรรมที่สวยงามแห่งหนึ่งของโลก  นำท่านเก็บภาพความประทับใจสวยๆและเดินชมวิวโดยรอบของ ทาวเวอร์ ออฟ ลอนดอน (Tower of London) (ค่าทัวร์ไม่รวมค่าเข้าชมประมาณ14.50ปอนด์) สร้างขึ้นโดยพระเจ้าวิลเลี่ยมที่1แห่งอังกฤษในปีค.ศ.1078 สถาปัตยกรรมแบบโรมาเนสก์ เพื่อใช้เป็นพระราชวังและป้อมปราการป้องกันกรุงลอนดอน มีการขุดคูคลองล้อมรอบปราสาทเพื่อป้องกันระหว่างกำแพงชั้นในและนอก ปัจจุบันใช้เก็บมหามงกุฎและเครื่องเพชรของพระราชวงศ์อังกฤษ เป็นสถานที่แห่งประวิติ  ศาสตร์ที่ยาวนานและมีสีสันทั้งสยดสยองและน่ากลัว เนื่องจากครั้งหนึ่งที่นี่เคยเป็นคุกและที่ประหารมาก่อน ใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของสะพาน Tower Bridge อีกสัญลักษณ์หนึ่งของลอนดอน ปัจจุบันเป็น  พิพิธภัณฑ์ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารและหอคอย จากนั้นเดินทางไป ชม หอนาฬิกาบิ๊กเบน (BIG BEN) ของกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ตั้งอยู่บนหอสูง 180 ฟุต หน้าปัดกว้าง 23 ฟุต ตัวเลขบอกเวลายาว 24 นิ้ว ระฆังตีหนักถึง 14 ตัน สร้างขึ้นโดย เอ็ดมันต์ เมคเกตต์ เดนิสัน เป็นนาฬิกาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นศูนย์ควบคุมเวลามาตรฐานของโลกกรีนิช ซึ่งใช้ในการบอกเวลาของโลก โดยผ่านทางวิทยุ BBC  ลอนดอนในการถ่ายทอดเสียงการตีระฆังไปทั่วโลกและยังเป็นหอนาฬิกาประจำพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ซึ่งในปัจจุบันใช้เป็นรัฐสภา อังกฤษ ตั้งอยู่ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของพระราชวัง หอนาฬิกาถูกสร้างหลังจากไฟไหม้พระราชวังเวสต์มินสเตอร์เดิม เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2377 โดย ชาลส์ แบร์รี เป็นผู้ออกแบบ โดยมีความสูง 96.3 เมตร ตัวนาฬิกาอยู่สูงจากพื้น 55 เมตร หนักถึง 13,760 กิโลกรัม ซึ่งแขวนไว้ บริเวณช่องลมเหนือหน้าปัดนาฬิกา ตัว อาคารสร้างด้วยสถาปัตยกรรมสมัยสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรีย (Victorian gothic)  และบนสะพาน Westminster ท่านสามารถบันทึกภาพกับ ลอนดอนอาย (London Eye) ซึ่งเป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป มีความสูง 135 เมตร (443 ฟุต) และกลายมาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมและเป็นจุดดึงดูดนัก ท่องเที่ยวได้อย่างมาก มีผู้มาเยือนมากกว่า 3 ล้านคนต่อปีจากนั้นนำท่านถ่ายรูปหน้า วิหารเวสต์มินสเตอร์ แอบบีย์ (Westminster Abbey) เดิมเป็นสำนักสงฆ์ (แอบบี) แต่ปัจจุบันเป็นวัดนิกายอังกลิคันที่ตั้งอยู่ทางตะวันตกของพระราชวังเวสต์มินสเตอร์ ในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึ่งสถาปัตยกรรมส่วนใหญ่เป็นแบบกอธิค นอกจากหอคอยที่เป็นสถาปัตยกรรมฟื้นฟูกอธิค แอบบีเวสต์มินสเตอร์เป็นสถานที่ที่ใช้ในการทำพระราชพิธีบรมราชาภิเษกและที่ฝัง  พระบรมศพของพระมหากษัตริย์อังกฤษและพระบรมวงศานุวงศ์ ระหว่างปี ค.ศ. 1546 ถึงปี ค.ศ. 1556 แอบบีได้รับเลื่อนฐานะขึ้นเป็นมหาวิหาร ต่อมาในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่ 1 แอบบีก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นพระอารามหลวง (Royal Peculiar) 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 4)
บ่าย    นำผ่านชม จัตุรัสราฟัลการ์ (Trafalgar Square) เป็นจัตุรัสที่ใหญ่ ตั้งอยู่ใจกลางกรุงลอนดอน กลางจัตุรัสนั้นมีอนุสาวรีย์ลอร์ดเนลสัน วีรบุรุษคนสำคัญของอังกฤษ ตั้งอยู่บนเสาสูงใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของพระบรมรูปทรงม้าของพระเจ้าชาลส์ที่ 1 และป้ายเริ่มต้นกิโลเมตรหรือไมล์ที่ 0 ทราฟัลการ์สแควส์ยังเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายภาพ จากนั้นนำท่านชมและถ่ายรูปด้านนอก พระราชวังบัคกิ้งแฮม (Buckingham Palace) ซึ่งเดิมเป็น “คฤหาสน์” ก่อนจะได้รับการสถาปนาเป็นพระราชวัง ประจำราชวงศ์อังกฤษ และผ่านชม  วงเวียนพิคคาดิลี  เลสเตอร์สแควร์รายล้อมไปด้วยโรงภาพยนตร์  ภายในจัตุรัสมีรูปปั้น “ชาร์ลี  แชปปลิน” ดาราตลกในยุคภาพยนตร์ขาวดำ  กลางจัตุรัสมีน้ำพุเช็คสเปียร์สร้างเป็นอนุสรณ์ไว้ในศูนย์กลางการละครแห่งนี้ทางเดินรอบๆจัตุรัสมีรอยประทับฝ่ามือของดาราฮอลลีวูดหลายคนรวมทั้งป้ายของบริษัทสร้างภาพยนตร์ยักษ์ใหญ่ของโลก นำท่านอิสระช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์เนม ณ ถนนอ๊อกฟอร์ด (Oxford Street) เป็นย่านชื่อดังในกรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ มีความยาวถึง 1.6 กม มีร้านค้า ห้างสรรพสินค้าชั้นนำของอังกฤษ และช้อปปิ้งเซ็นเตอร์มารวมกันอยู่บนถนนเส้นเดียวกันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นพลาซา อ็อกซฟอร์ดสตรีท,ห้างสรรพสินค้าจอห์นหลุยส์,ห้างสรรพสินค้าเฮาส์ ออฟ เฟรเซอร์ ฯลฯ ซึ่งแต่ละห้างก็ล้วนแล้วแต่มีชื่อเสียงด้วยกันทั้งสิ้น
ค่ำ (อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัยเพื่อความสะดวกในการช้อปปิ้ง) ถึงเวลานัดหมายนำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก
ที่พัก
Ibis Hotel Heathrow / Holiday Inn Express Dartford หรือระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)
วันที่ 4 อิสระฟรีเดย์เต็มวัน ให้ท่านเลือกท่องเที่ยวตามอัธยาศัย                                                            
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)
 
อิสระให้ท่านท่องเที่ยวตามอัธยาศัยด้วยตัวท่านเองเต็มวัน
(ไม่มีรถบัสบริการในวันนี้) ในกรุงลอนดอนหรือรอบนอกซึ่งสามารถเดินทางเที่ยวได้ง่าย โดยรถไฟใต้ดิน Tube , รถเมล์ โดยใช้บัส Oyster ที่ครอบคลุมการเดินทางทั่วกรุงลอนดอนและรอบนอก หรือท่านจะเลือกไปเที่ยวชมบริเวณรอบนอกกรุงลอนดอน เช่น เมืองอ๊อกฟอร์ด เมืองแคมบริดจ์ ซึ่งเป็นเมืองรวมหลายวิทยาลัยที่น่าเที่ยว ซึ่งใช้เวลาเดินทางจากลอนดอนไม่เกิน1ชั่วโมงโดยรถไฟ กรณีที่ท่านเลือกเที่ยวในลอนดอน จะมีมิวเซี่ยมสำคัญมากมาย ซึ่งมีทั้งเสียค่าเข้าชม และ ไม่เสียค่าเข้าชมอาทิ เช่น บริติชมิวเซียม National Museum หรือขึ้นลอนดอนอาย ซึ่งเป็นชิงช้าสวรรค์ที่สูงที่สุดในทวีปยุโรป หรือนั่งเรือล่องแม่น้ำเทมส์ นั่งรถบัสเปิดประทุน hop on hop bus london ชมเมือง เป็นต้น (อาหารเที่ยงและเย็นอิสระตามอัธยาศัย) 
ที่พัก Ibis Hotel Heathrow / Holiday Inn Express Dartford หรือระดับใกล้เคียงกัน (ชื่อโรงแรมที่ท่านพัก ทางบริษัทจะทำการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย 5-7 วันก่อนวันเดินทาง)
วันที่ 5
ลอนดอน - สแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน - บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ - สนามบินฮีทโธวร์
เช้า 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 6)
นำท่านเดินทางสู่ เมืองสแตรทฟอร์ด อัพพอน เอวอน (Stratford-upon-Avon) เมืองบ้านเกิดของวิลเลียมส์ เช็คสเปียร์ นักเขียนบทละครชาวอังกฤษและกวีเอกผู้ยิ่งใหญ่ของโลก เชิญสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่ของกวีเอกในอดีต และเยี่ยมชมโบสถ์เก่าแก่ Holy Trinity สถานที่ในประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับกวีเอกผู้นี้ อิสระให้ท่านเดินเล่นย่านใจกลางเมือง
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (มื้อที่ 7)
นำท่านเดินทางสู่ บิสเตอร์ เอ้าท์เลท วิลเลจ (Bicester village shopping Centre ) ก่อตั้งในปี1992 มีร้านค้ามากกว่า900ร้านของแฟชั่นชั้นนำของโลกและแบรนด์ไลฟ์สไตล์คอลเลคชั่นทันสมัย อาทิ Bally , Burberry , Calvin Klein , Clarks , D&G , DKNY , Fendi ,  Gucci , Guess , Hugo Boss , Jigsaw , Kipling , L’Occitane , Levi’s , Max Mara , Molton Brown , Mulberry , Paul Smith , POLO , Samsonite , Timberland , Versace , Yves Saint Laurent ฯลฯ ต้น จนถึงเวลานัดหมาย นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติฮีทโธรว์ เพื่อเช็คอินเดินทางกลับ
20.00 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินเอทิฮัด  เที่ยวบินที่ EY 018
วันที่ 6 ท่าอากาศยานอาบูดาบี –  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 
07.05 น. เดินทางถึงสนามบินอาบูดาบี้ แวะเปลี่ยนเครื่องที่สาธารณรัฐอาหรับ เอมิเรตส์
10.25 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เที่ยวบิน EY404
20.05 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
วันเดินทาง
 
ราคาผู้ใหญ่
ราคาเด็ก 2-6 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักเดี่ยวเพิ่ม
(ห้อง SGL)
ที่นั่ง หมายเหตุ
14 – 19 ก.พ. 
39,900
 
ไม่มีราคาเด็ก
(เด็กไม่เกิน2ขวบ/Infant 13,000 บาท)
10,500 25  
21 - 26  มี.ค.
41,900 10,500 25  
13 – 18 เม.ย.
55,900 10,500 25  
25 – 30 เม.ย.
41,900 10,500 25  
25 – 30 พ.ค.
39,900 10,500 25  
13  - 18 มิ.ย.
39,900 10,500 25  
 
หมายเหตุ        :  รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของท่านเป็นหลัก เพื่อให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม
เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีผู้โดยสารจานวน 20 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจำนวนดังกล่าว
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทที่มีโปรแกรมใกล้เคียงกัน
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 15 วัน
- หรือขอสงวนสิทธิในการปรับราคาค่าบริการเพิ่ม (ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง20ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
3.การชำระค่าบริการ
- กรุณาชาระมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท พร้อมค่าวีซ่าและบริการ 6,000บาท
 - ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชำระ 20 วันก่อนออกเดินทาง
**สำคัญ**สำเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจำนวนหน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างสำหรับติดวีซ่าไม่ต่ำกว่า 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น** กรุณาส่งเอกสารกรอกแบบฟอร์มข้อมูลขอวีซ่า (ตามท้ายรายการทัวร์) พร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจำ
4.การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
 เนื่องจากเป็นราคาตั๋วเครื่องบินโปรโมชั่น เมื่อจองทัวร์ชำระเงินค่าจองค่าทัวร์แล้ว ไม่สามารถยกเลิก เลื่อน ขอคืนเงิน ได้ทุกกรณี  และ กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  รวมถึง เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5.อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
   (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถUpgradeที่นั่งเป็นBusiness Class ได้ และต้องเดินทางไป-กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่านั้นไม่สามารถเลื่อนวันได้
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
4. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ำหนักกระเป๋า สัมภาระที่สายการบินไทย  23 กิโลกรัม (ไม่เกิน2ชิ้น) ถือขึ้นเครื่องได้ 7กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ
 1. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดทำแผนประกันภัยการเดินทางสำหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz แบบแผนประกันภัยแบบ Oasis Tripper แบบรายบุคคล  โดยจะมีความคุ้มครองเบื้องต้น ดังนี้
- การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ
  ผู้เอาประกันภัยที่มีอายุมากกว่า 16 ปี หรือน้อยกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 3,000,000 บาท
  ผู้เอาประกันภัยที่อายุน้อยกว่า 16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี วงเงินคุ้มครอง 1,500,000 บาท
  ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ วงเงิน 2,000,000 บาท
  ค่ารักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย วงเงิน 200,000 บาท
  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  โดยทั้งนี้การทำประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ.ร.บ. ธุรกิจนำเที่ยว  ที่บังคับให้บริษัทนำเที่ยว ทำประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้  กรณีท่านต้องการซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาที่บริษัทฯ
6.อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่าพนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
7. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ท่านละ 30 GBP ต่อทริป สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ และน้ำใจจากท่าน
8.ไม่รวมค่าวีซ่าประเทศอังกฤษและค่าบริการ ท่านละ 6,000 บาท
 
กรณีวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติจากสถานทูต(วีซ่าไม่ผ่าน) และท่านได้ชำระค่าทัวร์มาแล้ว ทางบริษัทขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าวีซ่าและค่าบริการยื่นวีซ่า/ค่ามัดจำตั๋วเครื่องบิน และหรือ ค่าตั๋วเครื่องบิน (กรณีออกตั๋วแล้ว )
 
7.หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนทำการจอง เพื่อความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและบริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีที่มีผู้ร่วมคณะไม่ถึง 25ท่าน
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเที่ยวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเนื่องจากสาเหตุต่างๆ
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหาย อันเนื่องเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองโรงแรมที่พักในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปที่เข้าพัก  โดยมีห้องพักสำหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกันได้ 
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างน้อย 14วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น บริษัทฯไม่สามารถจัดการได้ล่วงหน้าได้
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ 
12. การประกันภัย ที่บริษัทฯได้ทำไว้สำหรับความคุ้มครองผู้เดินทาง เป็นการการประกันอุบัติเหตุจากการเดินทางท่องเที่ยว ตามพ.ร.บ. การท่องเที่ยว เท่านั้น ไม่ได้ครอบคลุมถึง สุขภาพ การเจ็บไข้ได้ป่วย ท่านสามารถขอดูเงื่อนไขกรมธรรมของบริษัทฯได้ และทางบริษัทฯถือว่าท่านได้เข้าใจและยอมรับข้อตกลงแล้วเมื่อท่านชำระเงินค่าทัวร์   (ท่านสามารถซื้อประกันสุขภาพ ในระหว่างการเดินทางได้ จากบริษัท ประกันทั่วไป และควรศึกษาเงื่อนไขความคุ้มครองให้ละเอียด)
13. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้คำสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับเท่านั้น
14. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ
 
กฎในการยื่นวีซ่าอังกฤษ
1.ผู้เดินทางทุกท่านต้องมาแสดงตนด้วยตัวเองที่VFS Global (เทรนดี้ ชั้น28) เพราะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ และสแกนม่านตา (เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะนัดวันกับท่าน และดำเนินการแจ้งท่านอีกครั้ง)
2.ต้องดำเนินการนัดคิวยื่นวีซ่า ( ในการทำคิววีซ่า เอกสารทุกอย่างของผู้เดินทางต้องพร้อมหมดก่อน และทางเราจะกรอกออนไลน์เข้าในระบบพร้อมทั้งจ่ายค่าวีซ่าถึงจะสามารถทราบคิวที่ยื่นได้
3.ระยะเวลาดำเนินการพิจารณาของทางสถานฑูต ใช้ระยะเวลา 15 - 21 วัน ขึ้นอยู่กับทางสถานฑูตและในระหว่างดำเนินการไม่สามารถขอดึงเล่มหนังสือเดินทางเพื่อใช้เดินทางไปประเทศอื่นได้
หมายเหตุ: ผู้ยื่นคำขอทุกคนต้องไปที่ศูนย์รับคำขอวีซ่าด้วยตนเอง  เด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่า 5 ปีต้องไปปรากฏตัวที่ศูนย์ด้วย แต่ไม่ต้องให้ข้อมูลชีวมาตร (ไบโอเมตริก)  เด็กที่มีอายุน้อยกว่า 16 ปีต้องมีผู้ใหญ่พาไปด้วย และผู้ใหญ่นี้จะต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของวีเอฟเอส
เอกสารประกอบการยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ
1.หนังสือเดินทาง (Passport) เล่มปัจจุบันที่มีอายุมากกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทางกลับ และหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือไม่ก็ตาม ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อง่ายต่อการอนุมัติวีซ่าของท่าน
2.เอกสารส่วนตัว สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ -นามสกุล, สำเนาใบหย่า หรือ ทะเบียนสมรส / สำเนาสูติบัตร (ในกรณีที่เป็นเด็ก)
3.หลักฐานการทำงาน
   - หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัท ที่ท่านทำงานอยู่ ( เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) ต้องระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปยุโรป หลังจากนั้น จะกลับมาทำงานตามปกติหลังครบกำหนดลา (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
    - กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบทะเบียนการค้า, ใบทะเบียนพาณิชย์ หรือ หนังสือรับรองบริษัทฯ ที่คัดสำเนาไว้ ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์
    - กิจการไม่จดทะเบียน จดหมายชี้แจงการทำงาน พร้อมเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายร้าน สัญญาเช่าที่ โฉนดที่ดิน เป็นต้น
4. กรณีที่เป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จะต้องมีหนังสือรับรองจากโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น พร้อมถ่ายสำเนาบัตรนักเรียน / นักศึกษาแนบมาด้วย (ขอเป็นภาษาอังกฤษมีอายุ 1 เดือน ชื่อ-สกุลต้องตรงตามหน้าพาสปอร์ตใช้คำว่า “TO WHOM IT MAY CONCERN” แทนชื่อสถานทูตที่ยื่น)
*** ในกรณีที่ผู้เดินทางเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่ได้เดินทางพร้อมบิดา + มารดา หรือเดินทางไปกับบิดา หรือ มารดา ท่านใดท่านหนึ่ง จะต้องทำจดหมายยินยอมจากทางอำเภอ โดยที่บิดา, และมารดา จะต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตร เดินทางไปต่างประเทศกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอ หรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อ และตราประทับจากทางราชการอย่างถูกต้อง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนหรือหน้าพาสปอร์ตบิดาและมารดาพร้อมเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง ถ้ากรณีบิดาและหรือมารดาเสียชีวิตต้องมีสำเนาใบมรณะบัตรด้วย
5.หลักฐานการเงิน
5.1 ผู้เดินทางออกค่าใช้จ่ายเอง สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ตัวจริงหรือสำเนาสมุดบัญชีเงินฝากประจำส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือน 1 ชุด (โดยปรับสมุดบัญชีของท่านให้ถึงปัจจุบันด้วย) ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอ และมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลักเพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะการ เงินเพียงพอ ที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อน เมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา (กรณีนี้สถานทูตอาจจะขอสมุดบัญชีตัวจริงเก็บไว้ในระหว่างการพิจารณา (นำไปเผื่อในวันยื่นวีซ่าด้วย) และคืนให้กับท่านในวันที่รับวีซ่า)
5.2 ผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง หรือเดินทางเป็นครอบครัว หากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่าย ให้บุคคลในครอบครัวด้วย
    - ต้องทำ BANK GUARANTEE ที่ออกจากทางธนาคารเท่านั้น ฉบับภาษาอังกฤษ โดยระบุชื่อเจ้าของบัญชี (บุคคลที่ออกค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต และบุคคลที่เจ้าของบัญชีออกค่าใช้จ่ายให้ (ผู้เดินทาง) ต้องสะกดชื่อ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต กรุณายื่นขอจาก ธนาคารล่วงหน้า โดยใช้เวลาดำเนินงานประมาณ 3 วัน และใช้ยื่นได้ไม่เกิน 30 วัน หลังจากธนาคารออกให้
    - ต้องทำหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายที่มีการชี้แจงความสัมพันธ์อีกหนึ่งฉบับ (Sponsor Letter)
**** ทางสถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวัน ****
**** เอกสารทางการเงิน สามารถใช้บัญชีเงินฝากประเภท กองทุน พันธบัตรรัฐบาล และสลากออมสินได้ ****
 
แบบฟอร์มสำหรับกรอกข้อมูลยื่นวีซ่าประเทศอังกฤษ
โปรดกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อประโยชน์ในการยื่นวีซ่าของท่าน (กรอกข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษ)
 
1. ชื่อ - นามสกุล (MISTER , MRS , MISS , MASTER)   ..............................................................................
2. ชื่อ - นามสกุล เดิม (หากมี โปรดระบุ) ....................................................................................................
           เหตุผลที่เปลี่ยน (เช่น สมรส ฯลฯ) ...............................  เปลี่ยนเมื่อวันที่ (วัน/เดือน/ปี) .......................
3. วัน/เดือน/ปี เกิด ..........................................  อายุ ............... ปี   สถานที่เกิด ........................................
4. ที่อยู่ปัจจุบัน  ....................................................................................................................................
                     ตำบล .................... อำเภอ .................... จังหวัด .................... รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์บ้าน .............................................................  มือถือ ...............................................................
5.บ้านที่อยู่ ปัจจุบัน ท่านอาศัยมากี่ปี  .......................................
6. สถานภาพ             โสด           สมรส(จดทะเบียน)          สมรส(ไม่จดทะเบียน)             หย่าร้าง            ม่าย
7.ชื่อ-สกุล บิดา ................................................ และ วัน/เดือน/ปี เกิด.............. สถานที่เกิด.................
8.ชื่อ-สกุล มารดา ............................................. และ วัน/เดือน/ปี เกิด.............. สถานที่เกิด..................
9.ในกรณีสมรส โปรดระบุข้อมูลของคู่สมรส และบุตรของท่าน ได้แก่ ชื่อ-สกุล,วัน/เดือน/ปี เกิด เลขที่พาสปอร์ต
   สถานที่เกิด
 
    1.ชื่อ-นามสกุล ..................................... วัน/เดือน/ปีเกิด ......................... สถานที่เกิด.........................
         เลขหนังสือเดินทาง ...................................   ความสัมพันธ์ ..............................
    2.ชื่อ-นามสกุล ..................................... วัน/เดือน/ปีเกิด ......................... สถานที่เกิด.........................
         เลขหนังสือเดินทาง ...................................   ความสัมพันธ์ ..............................
    3.ชื่อ-นามสกุล ..................................... วัน/เดือน/ปีเกิด ......................... สถานที่เกิด.........................
         เลขหนังสือเดินทาง ...................................   ความสัมพันธ์ ..............................
    4.ชื่อ-นามสกุล ..................................... วัน/เดือน/ปีเกิด ......................... สถานที่เกิด.........................
         เลขหนังสือเดินทาง ...................................   ความสัมพันธ์ ..............................
    5.ชื่อ-นามสกุล ..................................... วัน/เดือน/ปีเกิด ......................... สถานที่เกิด.........................
         เลขหนังสือเดินทาง ...................................   ความสัมพันธ์ ..............................
10.ท่านมี Passport หนังสือเดินทางเล่มเก่าหรือไม่ ถ้ามี ขอรายละเอียด ดังนี้
  - เลขพาสปอร์ต .................. วันออก ........... วันหมดอายุ ............ สามารถถือมาวันยื่นวีซ่าได้หรือไม่  ...........
  - เลขพาสปอร์ต .................. วันออก ........... วันหมดอายุ ............ สามารถถือมาวันยื่นวีซ่าได้หรือไม่  ...........
  - เลขพาสปอร์ต .................. วันออก ........... วันหมดอายุ ............ สามารถถือมาวันยื่นวีซ่าได้หรือไม่  ...........
  - เลขพาสปอร์ต .................. วันออก ........... วันหมดอายุ ............ สามารถถือมาวันยื่นวีซ่าได้หรือไม่  ...........
 
11.ประวัติการเดินทางไปต่างประเทศภายใน 10 ปีที่ผ่านมา
    1.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ที่เดินทางไป ..................................จุดประสงค์ในการเดินทาง ..................
    2.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ที่เดินทางไป ..................................จุดประสงค์ในการเดินทาง ..................
    3.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ที่เดินทางไป ..................................จุดประสงค์ในการเดินทาง ..................
    4.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ที่เดินทางไป ..................................จุดประสงค์ในการเดินทาง ..................
    5.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ที่เดินทางไป ..................................จุดประสงค์ในการเดินทาง ..................
    6.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ที่เดินทางไป ..................................จุดประสงค์ในการเดินทาง ..................
    7.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ที่เดินทางไป ..................................จุดประสงค์ในการเดินทาง ..................
    8.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ที่เดินทางไป ..................................จุดประสงค์ในการเดินทาง ..................
    9.ประเทศ ........................วัน/เดือน/ปี ที่เดินทางไป ..................................จุดประสงค์ในการเดินทาง ..................
12. บุคคลที่จะเดินทางไปด้วยกัน   กรุณาระบุ
          ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ..............................
          ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ..............................
          ชื่อ-นามสกุล ........................................................................   ความสัมพันธ์ ..............................
13.ท่านเคยทำงานเหล่านี้หรือไม่ (ทหาร ตำรวจ รปภ. ศาล ทนาย นักกฎหมาย สื่อมวลชน ข้าราชการ)....................
14.อาชีพปัจจุบัน .............................................. ตำแหน่ง ........................................................................
     ลักษณะ/รายละเอียดของงานที่ปฏิบัติ ....................................................................................................
     ชื่อสถานที่ทำงาน หรือร้านค้า โรงเรียน มหาวิทยาลัย ................................................................................
     ที่อยู่ ...............................................................................................................................................
     รหัสไปรษณีย์ ..................... โทรศัพท์ที่ทำงาน ................................ อีเมล์ ...........................................
15.วันที่เริ่มต้นทำงาน (วัน/เดือน/ปี)..............................................................
16.รายได้ต่อเดือน ............................................บาท
17.อาชีพหรือรายได้เสริม นอกเหนือจากอาชีพหลัก  ...............................................................................
18.ค่าใช้ส่วนตัวจ่ายของท่านต่อเดือน  .................................... บาท
19.ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพต่อเดือน   .................................... บาท
20.รายได้ที่ท่านให้แก่ครอบครัวในการใช้จ่ายต่างๆ ต่อเดือน  ..........................  บาท
21.ท่านมีหลักทรัพย์ส่วนตัวนอกเหนือจากเงินฝาก อะไรบ้าง เช่น พันธบัตร หุ้น เช่า หรืออื่นๆ กรุณาระบุ
     ..............................................................   รวมเป็นจำนวนเงิน  ....................................................
 
22.มีเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เป็นจำนวนเงินเท่าไหร่
.................................................................................................................
23.ภายใน 10 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยโดนปฏิเสธวีซ่าเข้าประเทศอื่นๆนอกเหนือจากประเทศอังกฤษหรือไม่
           ไม่เคย                    เคย โปรดระบุเหตุผล พร้อม วัน/เดือน/ปี ที่โดนปฏิเสธ .........................................................
24.ภายใน 10 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยโดนปฏิเสธวีซ่าอังกฤษหรือไม่......................................
           ไม่เคย                    เคย โปรดระบุเหตุผล พร้อม วัน/เดือน/ปี ที่โดนปฏิเสธ .........................................................
25.ภายใน 10 ปี ท่านเคยเดินทางเข้าประเทศอังกฤษ ........ ครั้ง
ท่านได้วีซ่าประเภท ................................. วันออกวีซ่า ............................  วันหมดอายูของวีซ่า ...........................
เดินทางไปประเทศอังกฤษวันที่ ......................................... ถึงประเทศอังกฤษวันที่ ...............................................
** กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เพราะข้อมูลทั้งหมด เจ้าหน้าที่จะต้องกรอกในแบบฟอร์มออนไลน์ของท่าน  **
 • หนังสือเดินทางเล่มเล่า จำเป็นต้องส่งมาเพื่อดูประวัติการเดินทางของท่าน
 • หากยังไม่แนบจดหมายรับรองการทำงานฉบับจริง ท่านต้องกรอก ข้อมูลการทำงานของท่านเป็นภาษาอังกฤษ ได้แก่ ชื่อบริษัท / ตำแหน่งของท่าน
หมายเหตุ การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพินิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้บริษัทเป็นเพียงตัวกลางและคอยบริการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่านั้น
 
ศูนย์ยื่นวีซ่าอังกฤษ
The Trendy Office Building, 28th Floor, Sukhumvit Soi 13, Klongtoey-Nua, Wattana, Bangkok 10110
 
 
รายละเอียดเงื่อนไขการเดินทาง
London Surprise 6D3N
London Surprise 6D3N
 • คุณมุก (ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 16-20 กรกฎาคม 2559)
 • ​​คุณตัวเล็ก-คุณโอ๊ค (Truly Singapore 9-11 กรกฎาคม 2559)
 • คุณพ่อธนาคม-คุณแม่อรอนงค์ (เวียดนามโฮจิมันห์ มุยเน่ ดาลัด 11-14 มิถุนายน 2559)
 • พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า (ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ มาเก๊า 1-4 มิถุนายน 2559)
 • คุณตุ้ยและครอบครัว (ฟุกุโอกะ 18-22 พฤษภาคม 2559)
 • ครอบครัวคุณมุก (มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 13-15 พฤษภาคม 2559)
 • คุณเปิ้ลและครอบครัว (พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 22 – 24 เมษายน 2559)
 • คุณสูงและครอบครัว (HI SAPPORO 6D4N 12-17 เมษายน 2559)
 • คุณไพรวัลย์(เกาหลีใต้ 18-22 เมษายน 2559)
 • คุณเก๋และครอบครัว (SORAK SAKURA IN KOREA 5D3N_11-15 เมษายน 2559)
 • คุณกี้และเพื่อน (SORAK-SAKURA IN KOREA 5-9 เมษายน 2559)
 • คุณแป๋ว - คุณหมู (ปูซาน เกาหลีใต้ 6-10 เมษายน 2559)
 • คุณนุชและครอบครัว (ฮอกไกโด Last snow 3-7 เมษายน 2559)
 • Sakura Japan 29 มีนาคม -2 เมษายน 2559
 • คุณเกียรติชัยและภรรยา (Bella Italy 22-29 มีนาคม 2559)
 • คุณมุกและครับครัว (ปูซาน เกาหลีใต้ 20-24 กุมภาพันธ์ 2559)
 • คุณตัวเล็ก-คุณโอ๊ค (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2559)
 • คุณออย ฮ่องกง-พักเวเนเชี่ยน 19-22 กุมภาพันธ์ 2559
 • คุณน้อยโหน่งและครอบครัว Lovely Kyushu 18-22 กุมภาพันธ์ 2559
 • คุณวิโภชน์และครอบครัว เกาหลี 16-20 ธันวาคม 2558
 • คุณปูน ICE FISHING IN KOREA 5D3N (ตกปลา พักสกีรีสอร์ท) 10-14 มกราคม 2559
 • คุณตุ๊กและคุณแม่ ล่องเรือสำราญ Costa Victoria เส้นทาง ภูเก็ต - สิงคโปร์ - ภูเก็ต (9-13 ธันวาคม 2558)
 • คุณมารยาท ไต้หวัน เย่หลิ่ว สุริยันจันทรา 9-13 ธันวาคม 2558
 • คุณน้อง จันทัปปภา เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2558
 • คุณจ๋า กวินทรา เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี 22-26 ตุลาคม 2558
 • คุณปอย_มัลดีฟส์ 12-14 ตุลาคม 2558_Centara Ras Fushi
 • เกาหลี มีนาคม 2558
 • คุณธิชา_ฮ่องกง-ฮอกไกโด 9-14 มกราคม 2558
 • ซิดนีย์ บลูเมาท์เท่นส์ เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 4 วัน
 • กรมการทหารช่าง สาธารณรัฐเกาหลี 16-21 กันยายน 2558
 • Wisara Group (เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 31 ก.ค. – 3 ส.ค.58)
 • ฮอกไกโด By Tabi Japan
 • AIS โซล ซอรัคซาน (พฤศจิกายน 2552)
 • Unicity France 14-19 September 2011
 • สเปน โปรตุเกส (คุณสินี)
 • AIS ปักกิ่ง 16-20 มคราคม 2551
 • ผู้โชคดีจากกิจกรรม KKBOX by AIS
 • Hokkaido Snow Festival 2015 (Tabi Japan 7-12ก.พ.58)
 • เกาหลี 21-25 พ.ย.2557 (กรุ๊ปส่วนตัวเฮียโว่)
 • โตเกียว ไร่สตอเบอรี่ บัส1 (Tabi Japan 13-17 มี.ค.2557)
 • Hokkaido 17-22 ต.ค.2557 (การบินไทย) (ไกด์คุณไปป์)
 • โตเกียว ฟูจิ 19-23 ตุลาคม 2557 (การบินไทย) (ไกด์คุณทิพย์)
 • โตเกียว ฟูจิ 18-23 ต.ค.2557 (Jet Asia) (ไกด์คุณเปา)
 • ยุโรปตะวันออก 10-17 เมษายน 2557 (Qatar Airways)
ID Line : modernplus
News Letter
© 2014 | Privacy Policy
All Rights Reserved