INFO@MODERNPLUS.COM
 • ทัวร์ญี่ปุ่น SURPRISE TOKYO OSAKA 5วัน3คืน บินการบินไทย
 • ตั๋วเครื่องบิน
 • SNOW FROST IN KOREA 5D3N XJ
 • ทัวร์เกาหลี...พักสกีรีสอร์ทตะลุยหิมะแรกที่เกาหลี 5วัน3คืน
 • HONG KONG 3D 2N BY CX
 • ทัวร์เชค ออสเตรีย ฮังการี 7วัน4คืน บินเอมิเรตส์
 • TOKYO STRONG STRONG 5วัน3คืน บิน AIR ASIA X
 • MMR001 MYANMAR 3 DAYS 2 NIGHTS BY DD
ค้นหาโปรแกรมท่องเที่ยว
ทวีปที่ต้องการ
วันที่ต้องการ
งบประมาณ
สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน 9 วัน 6 คืน
119,000.-
กรุงโคเปเฮเก้น - กรุงออสโล (นอร์เวย์) – เที่ยวชมเมืองเบอร์เก้น ยอดเขาฟลอยเอน
รถไฟสายโรแมนติก (FLAMSBANA) – ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด 
พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง - ล่องเรือสำราญ TALLINK SILJA LINE – มหาวิหารอุสเพนสเก้ 
สต็อกโฮล์ม (สวีเดน) - เขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน
 
กำหนดวันเดินทาง
เมษายน - กันยายน 2559
วันที่ 1 กรุงเทพฯ – กรุงโคเปเฮเก้น (เดนมาร์ก)
21.00 น. พร้อมคณะที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ประตู 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบินไทย
วันที่ 2 โคเปนเฮเก้น–เดอะลิตเติลเมอร์เมด–น้ำพุเกฟิออน–สวนสนุกทิโวลี–พระราชวังอมาเลียนบอร์กล่องเรือสำราญ DFDS (Overnight Cruise) 
01.20 น. สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 950 นำท่านเดินทางสู่กรุงโคเปนเฮเก้น ประเทศเดนมาร์ก
07.40 น.
เดินทางถึงสนามบินโคเปนเฮเก้น ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองพร้อมรับสัมภาระและด่านศุลกากร รถโค้ชรอรับคณะ พร้อมบริการน้ำดื่มและอาหารเช้าแบบกล่อง
นำท่านเดินทางสู่ เดอะลิตเติลเมอร์เมด (The Little Mermaid) รูปปั้นเงือกน้อยสร้างด้วยสำริดนั่งอยู่บนก้อนหิน มีขนาดความสูงประมาณ 1.25 เมตร ริมอ่าวโคเปนเฮเก้น เป็นจุดท่องเที่ยวสำคัญแห่งหนึ่งของเมืองสร้างขึ้นโดยศิลปินชาวเดนมาร์ก โดยผู้ว่าจ้างได้รับอิทธิพลจากนิทานของ ฮันส์ คริสเตียน แอนเดอร์เซน รูปปั้นแล้วเสร็จถูกนำไปแสดงในปีค.ศ.1913 ชม น้ำพุเกฟิออน (Gefion Fountain) เทพธิดาผู้เสียสละกับบุตรชายที่ร่วมสร้างเกาะซีแลนด์ขึ้นมา แล้วนำท่านเที่ยวชมเมือง ผ่านรัฐสภา, ซิตี้ฮอลล์, นิวเฮ้าส์ เขตย่านท่าเรือที่มีอาคารบ้านเรือนตั้งแต่ยุคคริสต์ศตวรรษที่ 17 ตั้งอยู่เรียงราย ใจกลางเมืองมี สวนสนุกทิโวลี (Tivoli Gardens) สวนสนุกที่เก่าแก่ตั้งแต่ปี 1843 ได้รับการยกย่องให้เป็นแหล่งบันเทิงที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นำท่านชมรอบนอกของ พระราชวังอมาเลียนบอร์ก (Amalienborg Palace) ที่ประทับในฤดูหนาวของราชวงศ์แห่งเดนมาร์ก โดยมีการ์ดทหารรักษาพระองค์ประจำอยู่ในแต่ละจุด 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
15.30 น. นำท่านเดินทางสู่ท่าเรือเพื่อนำท่าน ลงเรือสำราญ DFDS (Overnight Cruise) ที่พรั่งพร้อมไปด้วยร้านขายของ, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (กรุณาเตรียมกระเป๋าสำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน) 
17.00 น. เรือ DFDS นำท่านเดินทางสู่กรุงออสโล ประเทศนอร์เวย์ ผ่านน่านน้ำของเดนมาร์กและสวีเดน
18.00 น. บริการอาหารค่ำแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
นำท่านพักบนเรือสำราญ SCANDINAVIAN SEAWAYS ห้องพักคู่ แบบ SEASIDE CABIN

 
วันที่ 3 กรุงออสโล (นอร์เวย์)–อุทยานฟร็อกเนอร์–บินสู่เบอร์เก้น–เที่ยวชมเมืองเบอร์เก้นยอดเขาฟลอยเอน
07.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า สัมผัสอากาศอันแสนบริสุทธิ์บนชั้นดาดฟ้าของเรือ ระหว่างเส้นทางเรือสำราญผ่านออสโลฟยอร์ดที่งดงามตามธรรมชาติ พร้อมบริการอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียน ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
09.30 น. เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงออสโล (Oslo) เมืองหลวงของประเทศนอร์เวย์ รถโค้ชรอรับนำท่านเที่ยวชมกรุงออสโล ผ่านชม ปราสาท Akurshus งานสถาปัตยกรรมอันเก่าแก่ในยุคเรอเนสซองส์ สร้างในปี 1648 เที่ยวชม อุทยานฟร็อกเนอร์ (Frogner Park) ที่มีประติมากรรมที่แสดงถึงความเป็นอยู่สภาพชีวิตและการดิ้นรนต่อสู้ของ มนุษย์ชาติ ซึ่งเป็นผลงานประติมากรชื่อดัง กุสตาฟ วิเกอแลนด์ แล้วกลับเข้าสู่เขตใจกลางเมือง
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย ออกเดินทางสู่สนามบิน การ์เดอมอน์ กรุงออสโล เพื่อเดินทางสู่เมืองเบอร์เก้น  
14.50 น. สายการบินนอร์วีเจียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ DY 616 นำท่านเดินทางสู่เมืองเบอร์เก้น
15.45 น. เดินทางถึงสนามบินเบอร์เก้น เมืองเบอร์เก้น (Bergen) เมืองใหญ่อันดับสอง ได้รับยกย่องว่าเป็น "เมืองวัฒนธรรม" และเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้านตะวันตกสุดของแผ่นดินนอร์เวย์ รถโค้ชรอรับแล้วนำท่านเที่ยวชมเมืองเบอร์เก้น ตัวเมืองเรียงรายไปด้วยบ้านเรือนเก่าแก่อายุกว่า 1,000  ปี ชมเมืองในฝันที่แสนน่ารัก สถานที่สวยงามที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก อาทิ ย่านบริ๊กเก้น (Bryggen) ในเมืองเบอร์เก้น เป็นท่าเรืออันเก่าแก่ที่มีความสำคัญต่ออาณาจักรการค้าขายในยุคสันนิบาตฮันเซียติก, อาคารอายุกว่า 900 ปี และ เขตวอเตอร์ฟรอนท์ (Water Front) ซึ่งเป็นตัวอย่างการก่อสร้างที่โดดเด่นและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม จนได้รับการบันทึกภาพจากผู้มาเยือนมากที่สุด และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก้ (UNESCO) นำชม เขตเมืองเก่าของเบอร์เก้น (Bergen Old Town) อันเป็นที่ตั้งของ Fish Market มีอายุกว่า 1,000 ปี แล้วนำท่านนั่งรถราง ขึ้นสู่ยอดเขา Floyen บนความสูง 320 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล เพื่อให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมือง อันเป็นภาพบรรยากาศที่งดงาม อิสระให้ท่านเดินเที่ยว, ถ่ายรูป, ช้อปปิ้งสินค้าหรือของที่ระลึกตามอัธยาศัย
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร                                                    
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ HOTEL RADISSION BLU NORGE  BERGEN หรือเทียบเท่าระดับเดียวกัน

 
วันที่ 4 เบอร์เก้น–โวส–รถไฟสายโรแมนติก (FLAMSBANA)–ฟลอม–ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด–กู๊ดวาเก้น–เกโล่
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นำทานเดินทางสู่ เมืองโวส (Voss) ในเขตภูมิภาคฟยอร์ดของนอร์เวย์ มหัศจรรย์ความงามแห่งธรรมชาติในฤดูที่แตกต่าง เส้นทางท่องเที่ยวอันดับหนึ่งจากฟลอมสบานาสู่ซองน์ฟยอร์ด รถไฟสายโรแมนติก (FLAMSBANA) เริ่มจากสถานีมีร์ดาลตั้งอยู่บนความสูงถึง 866 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลสู่ฟลอมเพียง 55 นาที ที่คุณจะได้ชมปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ฟยอร์ด (Fjord) อันเกิดจากการละลายของธารน้ำแข็งปกคลุมเหนือพื้นดิน ภาพของหิมะที่ปกคลุมอยู่บนยอดเขา เส้นทางรถไฟจะผ่านอุโมงค์, ลอดภูเขา, สะพานข้ามหุบเขาและแม่น้ำ พร้อมหยุดให้ท่านได้ถ่ายภาพกับน้ำตก Kjosfossen ที่งดงามตลอดฤดูใบไม้ผลิจนถึงฤดูร้อน ตลอดจนภูมิทัศน์อันงดงามของฟยอร์ดที่มีอยู่มากมาย จนถึงสถานีฟลอม ศูนย์กลางการท่องเที่ยวภูมิภาค
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่าน ล่องเรือชมซองน์ฟยอร์ด (Sognefjord) ที่สวยงามที่สุดในนอร์เวย์ มีความยาวถึง 204 กิโลเมตรจากทะเลเข้ามาในแผ่นดิน โดยเป็นความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ที่เกิดจากการกัดเซาะแผ่นดินของธารน้ำแข็งเมื่อหลายล้านปีก่อน ใช้เวลาในการเรือล่องประมาณ 2 ชั่วโมงสู่ เมืองกู๊ดวาเก้น (Gudvangen) รถโค้ชรอรับคณะเดินทางสู่ เมืองเกโล่ (Geilo) ในเขตภูมิภาคฟยอร์ด ของนอร์เวย์ ตลอดเส้นทางท่านจะได้เห็นวิวทิวทัศน์ของลำธารที่กัดเซาะหุบเขาจนเป็นเหวขนาดใหญ่ ผ่านหมู่บ้านชนบทสู่เมืองที่มีประชากรอาศัยอยู่เพียง 2,000 คน แต่มีทรัพยากรทางธรรมชาติ อาทิ เหล็ก, โลหะอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีความสำคัญในด้านศูนย์กีฬาฤดูหนาวของยุโรปเหนืออีกด้วย 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร     
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ HOTEL BARDOLA GEILO หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 
วันที่ 5 เกโล่–ออสโล–พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้ง–เที่ยวชมเมือง–ช้อปปิ้งถนนคาร์ลโจฮันเกท–บินสู่เฮลซิงกิ (ฟินแลนด์)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 
นำท่านเดินทางกลับสู่ กรุงออสโล (Oslo) 
เมืองที่ตั้งอยู่ริมฝั่งออสโลฟยอร์ด เขตท่าเรือคึกคักไปด้วยผู้คนและนักท่องเที่ยว
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือไวกิ้งโบราณ (Viking ship Museum) จัดแสดงเกี่ยวกับเรือไวกิ้งที่สร้างจากไม้ ในยุคคริสต์ศตวรรษที่ 9 โดยขุดได้จากรอบๆ ออสโลฟยอร์ด นอกจากนี้ยังจัดแสดงเกี่ยวกับเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันที่มีอายุกว่า 1,000 ปี เที่ยวชมทำเนียบรัฐบาล, พระบรมมหาราชวัง, อาคารสถาปัตยกรรมเก่าแก่อายุกว่า 100 ปี อาทิ เนชั่นแนลเธียเตอร์, อาคารรัฐสภา และศาลาเทศบาลเมืองเก่า ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมือง ย่านเอเคอร์ บรูค (Aker Brygge) และที่ตั้งของ ศาลาว่าการ (Town Hall) แนวอาร์ตเดคโค สถาปัตยกรรมที่ดูทันสมัย ประดับไปด้วย น้ำพุ สวน และประติมากรรม เติมแต่งให้ดูกลมกลืน ใกล้กันเป็น The Nobel Peace Centre สถานที่ที่มีการจัดแสดงเกี่ยวกับผู้ที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติและไกลออกไปคือโรงโอเปร่า (The Norwegian National Opera & Ballet) ที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ด้วยแนวคิดสถาปัตยกรรมร่วมสมัย อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยว ย่านถนนคนเดินคาร์ลโจฮันเกท แหล่งช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงของออสโล 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 
หลังอาหารเดินทางสู่สนามบินการ์เดอมอน์ กรุงออสโล เพื่อเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ
20.50 น. สายการบินนอร์วิเจียน แอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ DY 1198 นำท่านเดินทางสู่กรุงเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์
23.15 น. เดินทางถึงสนามบินเฮลซิงกิ รถโค้ชรอรับคณะเดินทางสู่ที่พัก
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ HOTEL CROWNE PLAZA HELSINKI หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

 
วันที่ 6 เฮลซิงกิ–เที่ยวชมเมือง–Rock Church–มหาวิหารอุสเพนสเก้–จัตุรัสรัฐสภา–ล่องเรือสำราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise)
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเที่ยวชมเมือง เริ่มจาก ตลาดนัดริมทะเล (Market Square) ที่มีชื่อเสียง นอกจากจะเป็นตลาดย่านใจกลางเมืองที่ขายของที่ระลึกแก่นักท่องเที่ยว แหล่งขายปลานานาชนิด อาหาร ผลไม้ และดอกไม้ แล้วยังเป็นที่ตั้งสถานที่สำคัญ อาทิ ทำเนียบประธานาธิบดี ศาลากลางและโบสถ์ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย แล้วนำท่านเข้าชม Rock Church โบสถ์ซึ่งออกแบบโดยสองพี่น้อง “ตัวโมและติโม” ในปีค.ศ.1969 เป็นโบสถ์แบบรูเธอรันที่สร้างอยู่ภายในหินขนาดใหญ่มีการตกแต่งแบบทันสมัย พร้อมระบบเสียงที่ดี ต่อจากนั้นชม มหาวิหารอุสเพนสเก้ (The Uspenski Church) ของศาสนาคริสต์นิกายออร์ธอดอกซ์ ที่งดงามด้วยลักษณะสถาปัตยกรรมแบบรัสเซีย นำชม จตุรัสรัฐสภา (The Senate Square) ซึ่งเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์พระเจ้าอเล็กซานเดอร์และมหาวิหารใหญ่นิกายรูเธอรัน เที่ยวชมสวนสาธารณะเวลล์ ด้านในเป็นอนุสาวรีย์ซิเบลิอุซ คีตกวีเอกชาวฟินน์ผู้แต่งเพลงฟินแลนเดีย
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
นำท่านสู่ย่านจัตุรัสใจกลางเมือง อิสระให้ท่านได้เดินเที่ยวชมเมืองหรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
15.30 น. เดินทางสู่ท่าเรือเพื่อลง เรือสำราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ที่พรั่งพร้อมไปด้วย ร้านขายของ, คาสิโน, ร้านค้าปลอดภาษี, ร้านอาหาร, ห้อง Sauna, Spa ฯลฯ (เพื่อความสะดวกในการเดินทางของท่าน กรุณาเตรียมกระเป๋าใบเล็ก สำหรับค้างคืนบนเรือ 1 คืน)
17.00 น. เรือสำราญ TALLINK SILJA LINE นำท่านเดินทางสู่กรุงสต็อกโฮล์ม ประเทศสวีเดน
20.00 น.
บริการอาหารค่ำแบบ “สแกนดิเนเวียนบุฟเฟ่ต์” ณ ภัตตาคารบนเรือสำราญ
นำท่านพักบนเรือสำราญ TALLINK SILJA LINE (Overnight Cruise) ห้องพักคู่ แบบ SEASIDE CABIN
 
วันที่ 7 สต็อกโฮล์ม (สวีเดน)–ซิตี้ฮอลล์–พิพิธภัณฑ์เรือวาซา–เที่ยวชมเมือง–ช้อปปิ้งย่านเซอร์เกล สแควร์
เช้า บริการอาหารเช้าแบบสแกนดิเนเวียนที่ภัตตาคารบนเรือสำรารญ
เรือจอดเทียบท่า ณ กรุงสต็อกโฮล์ม เมืองหลวงประเทศสวีเดน รถโค้ชรอรับคณะ นำท่านเข้าชม ซิตี้ฮอลล์ (City Hall) หรือศาลาว่าการเมือง ซึ่งใช้เวลาสร้างถึง 12 ปี ออกแบบโดยสถาปนิกชื่อดังของสวีเดนคือ Ragnar Ostberg สร้างด้วยอิฐแดงกว่า 8 ล้านก้อนและมุงหลังคาด้วยหินโมเสค สร้างเสร็จสมบูรณ์ในปี 1911 และทุกๆ วันที่ 10 ของเดือนธันวาคมของทุกปี จะมีพิธีเลี้ยงรับรองผู้ได้รับรางวัลโนเบลในห้องบลูฮอลล์ที่ดัดแปลงให้เป็นห้องคอนเสิร์ตฮอลล์ เพื่อรองรับแขกเหรื่อกว่า 1,300 คน มีเวลาให้ท่านได้เดินเที่ยวชม
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
บ่าย นำท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์เรือวาซา (Vasa Ship Museum) เป็นเรือทีถูกกู้ขึ้นมาในศตวรรษที่ 17 เนื่องจากสามารถรักษาชิ้นส่วนเดิมของเรือไว้ได้กว่า 95 เปอร์เซ็นต์ และตกแต่งประดับประดาด้วยรูปแกะสลักนับร้อยชิ้น เรือวาซาเป็นทรัพย์สมบัติทางศิลปะที่โดดเด่น และเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งในโลก เรือลำนี้ถูกจัดแสดงไว้ในพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้น เพื่อแสดงเรือลำนี้ในกรุงสตอกโฮล์ม ซึ่งประกอบไปด้วยนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเรือลำนี้ถึง 9 นิทรรศการ และยังมีภาพยนตร์เกี่ยวกับเรือวาซาซึ่งคุณสามารถรับชมได้ 16 ภาษา พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุดในบรรดาพิพิธภัณฑ์ในสแกนดิเนเวีย อิสระให้ท่านได้เดินเล่นชมเมืองย่าน เซอร์เกล สแควร์ (Sergel’s Square) วอล์คกิ้งสตรีทอันทันสมัย หรือช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ค่ำ
บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร     
นำท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก ณ HOTEL SCANDIC SERGEL PLAZA STOCKHOLM หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
 
วันที่ 8 เขตเมืองเก่าแกมล่าสแตน–เดินทางกลับกรุงเทพฯ
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นำท่านเที่ยวชม กรุงสต็อกโฮล์ม (Stockholm) เมืองแห่งประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ครั้งศตวรรษที่ 13 ศิลปะและสถาปัตยกรรมผสมผสานด้วยความสะดวกสบายและความทันสมัยของบ้านเมือง ตึกรามบ้านช่องรวมทั้งปราสาทราชวัง ตั้งอยู่ริมน้ำและตามเนินสูงต่ำ ทำให้สต็อกโฮล์มเป็นเมืองที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งในโลก นำท่านชมเมืองที่จุดชมวิว แล้วผ่านชม แกมล่าสแตน (Gamla Stan Old Town) เมืองเก่าแก่ที่สุดและสวยงามราวกับภาพวาด ปัจจุบันยังทิ้งร่องรอยแห่งความเป็นเมืองแห่งยุคกลาง และยังเป็นที่ตั้งของพระราชวังหลวง, รัฐสภา, มหาวิหาร, ตลาดหุ้น, ตลอดจนกลุ่มอาคารพิพิธภัณฑ์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สนามบินกรุงสต็อกโฮล์ม เพื่อเตรียมเดินทางกลับ มีเวลาให้ท่านได้ทำ Tax Refund
14.30 น. สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 961 นำท่านเดินทางสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย
 
วันที่ 9 กรุงเทพฯ
05.50 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ
****************************************************
(หมายเหตุ    ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า
โดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ที่นักท่องเที่ยวได้รับเป็นหลักฯ)
 
อัตราค่าบริการ
 
กำหนดวันเดินทาง
ผู้ใหญ่ พัก
ห้องละ 2 ท่าน
เด็ก 4-11 ปี
พัก
กับผู้ใหญ่
1 ท่าน
เสริมเตียง
เด็ก 6-11 ปี
พัก
กับผู้ใหญ่
2 ท่าน
ไม่เสริมเตียง
เด็ก 4-5 ปี
พัก
กับผู้ใหญ่
2 ท่าน
ไม่เสริมเตียง
พักเดี่ยว
เพิ่ม
02-10 เมษายน 2559
119,000.-
107,900.-
101,900.-
89,900.-
59,900.-
09-17 เมษายน 2559
125,000.-
112,900.-
106,900.-
93,900.-
62,900.-
16-24 เมษายน 2559
119,000.-
107,900.-
101,900.-
89,900.-
59,900.-
23 เม.ย. -01 พ.ค. 59
119,000.-
107,900.-
101,900.-
89,900.-
59,900.-
30 เม.ย. -08 พ.ค. 59
119,000.-
107,900.-
101,900.-
89,900.-
59,900.-
07-15 พฤษภาคม 2559
119,000.-
107,900.-
101,900.-
89,900.-
59,900.-
14-22 พฤษภาคม 2559
119,000.-
107,900.-
101,900.-
89,900.-
59,900.-
21-29 พฤษภาคม 2559
119,000.-
107,900.-
101,900.-
89,900.-
59,900.-
28 พ.ค. - 05 มิ.ย. 59
119,000.-
107,900.-
101,900.-
89,900.-
59,900.-
04-12 มิถุนายน 2559
119,000.-
107,900.-
101,900.-
89,900.-
59,900.-
11-19 มิถุนายน 2559
119,000.-
107,900.-
101,900.-
89,900.-
59,900.-
18-26 มิถุนายน 2559
119,000.-
107,900.-
101,900.-
89,900.-
59,900.-
25-03 มิถุนายน 2559
119,000.-
107,900.-
101,900.-
89,900.-
59,900.-
02-10 กรกฎาคม 2559
119,000.-
107,900.-
101,900.-
89,900.-
59,900.-
09-17 กรกฎาคม 2559
119,000.-
107,900.-
101,900.-
89,900.-
59,900.-
16-24 กรกฎาคม 2559
119,000.-
107,900.-
101,900.-
89,900.-
59,900.-
23-31 กรกฎาคม 2559
119,000.-
107,900.-
101,900.-
89,900.-
59,900.-
06-14 สิงหาคม 2559
119,000.-
107,900.-
101,900.-
89,900.-
59,900.-
13-21 สิงหาคม 2559
119,000.-
107,900.-
101,900.-
89,900.-
59,900.-
20-28 สิงหาคม 2559
119,000.-
107,900.-
101,900.-
89,900.-
59,900.-
27 ส.ค. - 04 ก.ย. 2559
119,000.-
107,900.-
101,900.-
89,900.-
59,900.-
03-11 กันยายน 2559
119,000.-
107,900.-
101,900.-
89,900.-
59,900.-
10-18 กันยายน 2559
119,000.-
107,900.-
101,900.-
89,900.-
59,900.-
17-25 กันยายน 2559
119,000.-
107,900.-
101,900.-
89,900.-
59,900.-
24 ก.ย. - 02 ต.ค. 2559
119,000.-
107,900.-
101,900.-
89,900.-
59,900.-
 
ค่าทัวร์รวม
    ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ และค่าตั๋วเครื่องบิน สายการบินภายในประเทศ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ำมันเชื้อเพลิง 
    ค่าพาหนะท่องเที่ยวตามที่ระบุในรายการ
    ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุในรายการ
    โรงแรมที่พักตามที่ระบุในรายการ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2 ท่าน) 
    ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ คัดสรรเมนู ให้ท่านได้เลิศรสในแต่ละประเทศ 
    ค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น
    ค่าบริการนำทัวร์โดยหัวหน้าทัวร์ผู้มีประสบการณ์นำเที่ยวและคอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง1 ท่าน
    ค่าประกันการเดินทางท่องเที่ยว 
    ค่ายกกระเป๋าใบใหญ่ท่านละ 1 ใบ น้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม ส่วนกระเป๋าใบเล็กอยู่ในความดูแลของท่านเองไม่เกิน 7 กิโลกรัม 
    สมนาคุณทุกท่านด้วยกระเป๋าล้อลาก ท่านละ 1 ใบ
    ค่าทิปคนขับรถตลอดการเดินทาง
    บริการน้ำดื่มท่านละ 1 ขวดและอาหารเช้าแบบกล่อง “เมนูหมูทอดมหัศจรรย์” ในวันที่สองของโปรแกรมการเดินทาง
 
การจอง
กรุณาชำระมัดจำท่านละ 20,000 บาท ภายใน 3 วัน จากวันจอง และชำระส่วนที่เหลืออย่างน้อย 20 วันก่อนเดินทาง หรือในกรณีสายการบินให้ออกตั๋วก่อนกำหนดปกติ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนจะมีการเรียกเก็บเงิน
 
ค่าทัวร์ไม่รวม 
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหารนอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียวท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ (Tour Leader) : ผู้คอยดูแลอำนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง ความจำเป็นในเรื่องทิปสำหรับหัวหน้าทัวร์เป็นเรื่องที่คาดหวัง หากการบริการนั้นเป็นที่ประทับใจของท่าน
 
เงื่อนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกหลังการจอง หักค่ามัดจำ 1,000 บาท (ค่าบริการของพนักงาน)

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจำ 20,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทาง 1-3 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
ในกรณีออกตั๋วเครื่องบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง
 
โปรดทราบ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่มีผู้เดินทางต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบอย่างน้อย 15 วัน ก่อนเดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, ภัยธรรมชาติ, การก่อจราจล, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงและจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว หากท่านถูกปฏิเสธวีซ่า หรือการเข้าออกเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ
เมื่อท่านจองทัวร์และชำระมัดจำแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น
 
เอกสารในการยื่นวีซ่า ใช้เวลาประมาณ 15 วันทำการ
พาสปอร์ตที่ยังไม่หมดอายุ และมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือนก่อนวันหมดอายุ หากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าไม่ว่าจะเคยมีวีซ่าในกลุ่มประเทศเชงเก้นหรือประเทศอื่นหรือไม่ ควรนำไปแสดงด้วยเพื่อเป็นการง่ายต่อการอนุมัติวีซ่า
รูปถ่ายสีขนาด 45มม.x35มม. จำนวน 2 ใบ พื้นหลังต้องเป็นสีขาว (ไม่ใช่รูปขาวดำ) และเหมือนกันทั้ง 2 รูป ควรมีอายุไม่เกิน 6 เดือน และไม่เคยใช้ขอวีซ่าประเทศอื่นๆ มาก่อน
สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรข้าราชการ /สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล /สำเนาทะเบียนสมรสหรือหย่า /สำเนาสูติบัตร (ในกรณีอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์) 
หนังสือรับรองการทำงานจากบริษัทหรือสังกัดที่ท่านทำงานอยู่ ต้องเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นโดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับบริษัทนี้ และช่วงเวลาที่ขอลางานเพื่อเดินทางไปท่องเที่ยว 
กรณีที่เป็นเจ้าของกิจการ ขอสำเนาใบจดทะเบียนการค้า, สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ และสำเนาหนังสือรับรองบริษัทที่คัดไว้ไม่เกิน 6 เดือน พร้อมวัตถุประสงค์หรือใบเสียภาษี และสำเนาหลักฐานการเงินของบริษัทย้อนหลัง 6 เดือน
สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ฉบับจริง (กรุณานำมาด้วยในวันที่มาขอวีซ่า)
หนังสือรับรองจากธนาคารบัญชีออมทรัพย์ เป็นภาษาอังกฤษ (BANK GUARANTEE) ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์บัญชีส่วนตัว ย้อนหลัง 6 เดือนอัพเดทเป็นเดือนปัจจุบัน ควรเลือกเล่มที่มีการเข้าออกของเงินสม่ำเสมอและมีจำนวนไม่ต่ำกว่า 6 หลัก เพื่อให้เห็นว่ามีฐานะการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา ในกรณีที่เดินทางเป็นครอบครัวหากใช้บัญชีใดบัญชีหนึ่งในการยื่นขอวีซ่า ต้องออกหนังสือรับรองค่าใช้จ่ายเป็นภาษาอังกฤษในครอบครัวด้วย ***สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวัน***
กรณีที่บริษัทของท่านเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับผู้เดินทางทั้งหมด นอกเหนือจากเอกสารข้อ 1-6 แล้ว ทางบริษัทจะต้องออกจดหมายอีกหนึ่งฉบับเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายและการกลับมาทำงานของท่าน โดยระบุชื่อผู้เดินทางและเหตุผลที่จัดการเดินทางนี้ในจดหมายด้วย
กรณีที่เป็นนักเรียน นักศึกษาจะต้องมี หนังสือรับรองเป็นภาษาอังกฤษจากสถาบันการศึกษาฉบับจริง 
กรณีที่เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ เดินทางกับบิดาหรือมารดา “ท่านใดท่านหนึ่ง” จะต้องมีหนังสือยินยอมจากที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยที่บิดาหรือมารดา ต้องไปยื่นเรื่องแสดงความจำนงในการอนุญาตให้บุตรเดินทางไปกับอีกท่านหนึ่งได้ ณ ที่ว่าการอำเภอหรือเขต โดยมีนายอำเภอหรือผู้อำนวยการเขตลงลายมือชื่อและประทับตรารับรองจากทางราชการอย่างถูกต้อง
หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมาย และกรุณาแต่งกายชุดสุภาพ ทั้งนี้จะมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯไปอำนวยความสะดวกและประสานงาน และหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯ ใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมดังกล่าวเช่นกัน
การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตาม อาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่าทางสถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้ว และหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง
สถานทูตไม่มีนโยบายในการคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าให้กับผู้ร้องขอ หากท่านไม่ผ่านการพิจารณาวีซ่าไม่ว่าจะเป็นเหตุผลใดก็ตาม ท่านไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าธรรมเนียมวีซ่าได้
กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากได้รับพิจารณาวีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต เพื่อทำการยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะ
รายละเอียดเงื่อนไขการเดินทาง
สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน 9 วัน 6 คืน
สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน 9 วัน 6 คืน
สแกนดิเนเวีย เดนมาร์ก นอร์เวย์ ฟินแลนด์ สวีเดน 9 วัน 6 คืน
 • คุณมุก (ไต้หวัน ทะเลสาบสุริยัน-จันทรา 16-20 กรกฎาคม 2559)
 • ​​คุณตัวเล็ก-คุณโอ๊ค (Truly Singapore 9-11 กรกฎาคม 2559)
 • คุณพ่อธนาคม-คุณแม่อรอนงค์ (เวียดนามโฮจิมันห์ มุยเน่ ดาลัด 11-14 มิถุนายน 2559)
 • พระราม 3 กรุ๊ป ฮอนด้า (ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ มาเก๊า 1-4 มิถุนายน 2559)
 • คุณตุ้ยและครอบครัว (ฟุกุโอกะ 18-22 พฤษภาคม 2559)
 • ครอบครัวคุณมุก (มาเก๊า จูไห่ ฮ่องกง 13-15 พฤษภาคม 2559)
 • คุณเปิ้ลและครอบครัว (พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 22 – 24 เมษายน 2559)
 • คุณสูงและครอบครัว (HI SAPPORO 6D4N 12-17 เมษายน 2559)
 • คุณไพรวัลย์(เกาหลีใต้ 18-22 เมษายน 2559)
 • คุณเก๋และครอบครัว (SORAK SAKURA IN KOREA 5D3N_11-15 เมษายน 2559)
 • คุณกี้และเพื่อน (SORAK-SAKURA IN KOREA 5-9 เมษายน 2559)
 • คุณแป๋ว - คุณหมู (ปูซาน เกาหลีใต้ 6-10 เมษายน 2559)
 • คุณนุชและครอบครัว (ฮอกไกโด Last snow 3-7 เมษายน 2559)
 • Sakura Japan 29 มีนาคม -2 เมษายน 2559
 • คุณเกียรติชัยและภรรยา (Bella Italy 22-29 มีนาคม 2559)
 • คุณมุกและครับครัว (ปูซาน เกาหลีใต้ 20-24 กุมภาพันธ์ 2559)
 • คุณตัวเล็ก-คุณโอ๊ค (ฮ่องกง มาเก๊า จูไห่ 20-23 กุมภาพันธ์ 2559)
 • คุณออย ฮ่องกง-พักเวเนเชี่ยน 19-22 กุมภาพันธ์ 2559
 • คุณน้อยโหน่งและครอบครัว Lovely Kyushu 18-22 กุมภาพันธ์ 2559
 • คุณวิโภชน์และครอบครัว เกาหลี 16-20 ธันวาคม 2558
 • คุณปูน ICE FISHING IN KOREA 5D3N (ตกปลา พักสกีรีสอร์ท) 10-14 มกราคม 2559
 • คุณตุ๊กและคุณแม่ ล่องเรือสำราญ Costa Victoria เส้นทาง ภูเก็ต - สิงคโปร์ - ภูเก็ต (9-13 ธันวาคม 2558)
 • คุณมารยาท ไต้หวัน เย่หลิ่ว สุริยันจันทรา 9-13 ธันวาคม 2558
 • คุณน้อง จันทัปปภา เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี 29 พ.ย. - 02 ธ.ค. 2558
 • คุณจ๋า กวินทรา เกาหลีใบไม้เปลี่ยนสี 22-26 ตุลาคม 2558
 • คุณปอย_มัลดีฟส์ 12-14 ตุลาคม 2558_Centara Ras Fushi
 • เกาหลี มีนาคม 2558
 • คุณธิชา_ฮ่องกง-ฮอกไกโด 9-14 มกราคม 2558
 • ซิดนีย์ บลูเมาท์เท่นส์ เมลเบิร์น เกรทโอเชี่ยนโร้ท 6 วัน 4 วัน
 • กรมการทหารช่าง สาธารณรัฐเกาหลี 16-21 กันยายน 2558
 • Wisara Group (เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา 31 ก.ค. – 3 ส.ค.58)
 • ฮอกไกโด By Tabi Japan
 • AIS โซล ซอรัคซาน (พฤศจิกายน 2552)
 • Unicity France 14-19 September 2011
 • สเปน โปรตุเกส (คุณสินี)
 • AIS ปักกิ่ง 16-20 มคราคม 2551
 • ผู้โชคดีจากกิจกรรม KKBOX by AIS
 • Hokkaido Snow Festival 2015 (Tabi Japan 7-12ก.พ.58)
 • เกาหลี 21-25 พ.ย.2557 (กรุ๊ปส่วนตัวเฮียโว่)
 • โตเกียว ไร่สตอเบอรี่ บัส1 (Tabi Japan 13-17 มี.ค.2557)
 • Hokkaido 17-22 ต.ค.2557 (การบินไทย) (ไกด์คุณไปป์)
 • โตเกียว ฟูจิ 19-23 ตุลาคม 2557 (การบินไทย) (ไกด์คุณทิพย์)
 • โตเกียว ฟูจิ 18-23 ต.ค.2557 (Jet Asia) (ไกด์คุณเปา)
 • ยุโรปตะวันออก 10-17 เมษายน 2557 (Qatar Airways)
ID Line : modernplus
News Letter
© 2014 | Privacy Policy
All Rights Reserved